Centar za sociološka i antropološka istraživanja

Istorija
Odeljenje za sociologiju je osnovano 1957. godine. Od 1966. do 1969. godine ova naučna jedinica radi pod nazivom Centar za istraživanje društvenih odnosa, a od 1969. do 2016. godine kao Centar za sociološka istraživanja. Od 2016. godine u okviru Centra je ustanovljena i grupa za antropološka istraživanja. 

Centrom su upravljali: dr Vuko Pavićević (1958-1960), dr Jože Goričar (1960-1962), dr Ilija Stanojčić (1963-1970 i 1974-1976), dr Radoslav Ratković (1970-1971), dr Živan Tanić (1971-1974), dr Vladimir Milanović (1976-1979), dr Milosav Janićijević (1979-1983), dr Velimir Tomanović (1983-2001), dr Marija Parun-Kolin (2001-2002), dr Slobodan Vuković (2002-2013) i dr Milan Brdar (od 2013-2017).

Delatnosti
U okviru Centra se realizuju fundamentalna i primenjena istraživanja iz sociologije politike, rodnih studija, sociologije religije, sociologije društvenih pokreta i studija javnog upravljanja i javnih politika. Kontinuirano se rade istraživanja diskriminisanog položaja manjinskih grupa; političke participacije i reprezentacije u parlamentarnoj demokratiji; karakteristika ženskog i muškog liderstva; uloge i značaja feminističkog pokreta; strukturalnih promena i transformacije Srbije u kontekstu procesa integracije u Evropsku uniju i religijskih fenomena u institucionalnim i neinstitucionalizovanim oblicima u postkonfliktnom društvu. 

Ciljevi
Usavršavanje metoda naučnoistraživačkog rada i proučavanje mogućnosti i načina primene naučnih rezultata u praksi, pre svega u izradi analiza i studija neophodnih za kreiranje javnih politika.

Organizacija

Upravnica
Dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica

Saradnici/saradnice
Dr Mirko Blagojević, naučni savetnik
Dr Veselin Mitrović, viši naučni saradnik
Dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik
Dr Ivana Arsić, naučna saradnica
Dr Ana Vuković, naučna saradnica
Dr Vladimir Mentus, naučni saradnik
Dr Nada Novaković, naučna saradnica
Marko Mandić, istraživač pripravnik

Odeljenje za antropološka istraživanja

Saradnici/saradnice
Dr Suzana Ignjatović, viša naučna saradnica
Dr Ljubomir Hristić, viši naučni saradnik
Mr Emilija Mijić, stručna savetnica