Стратегија развоја и визија ИДН-а

Институт друштвених наука развија научне, технолошке и организационе капацитете и људске ресурсе као основу за вођење и спровођење истраживања и ширење научног утицаја на националном, регионалном и европском научном простору.

Циљ Инстистута је постизање највиших циљева у науци и тиме оправдање стеченог статуса института од националног значаја чија су основна и примењена истраживања заснована на изврсности и конкурентности, уз свестрано развијање међународне сарадње и остваривање резултата који ће доприносити развоју укупног фонда теоријских и методолошких знања, али и доношењу одлука заснованих на чињеницама, критичкој мисли и развоју друштва у целини.

Међу основним интересима ИДН јесте континуирано обнављање истраживачког подмлатка и укључивање младих научника у истраживања и рад Института. У складу са Програмом рада ИДН-а од 2021. до 2031. године, посебна пажња посвећује се развијању компетенција младих истраживача за учешће како у основним тако и у основним усмереним истраживањима.

Основна мисија Института друштвених наука јесте

  • усклађивање организације и спровођења научноистраживачког рада са националним и међународним стандардима
  • примена савремених технолошких стандарда у раду
  • јачање ИДН-а као водеће националне научноистраживачке организације у друштвеним наукама и
  • интегрисање ИДН-а у европски истраживачки простор.

Програм научноистраживачког рада Института друштвених наука усклађен је како са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије „Моћ знања“ тако и са актуелним кадровским, научним и организационим приликама у Институту.

Слобода научноистраживачког рада, највиши стандарди етичности, критичка мисао и укључивање младих истраживача у истраживања и науку међу кључним  су развојним принципима рада Института.

Обезбеђивање квалитетне инфраструктуре и услова рада, снажна издавачка делатност, убрзани развој квалитета научних часописа које Институт објављује, организација научних скупова и представљање њихових резултата у савременим формама, као и дигитализација библиотечког фонда и поштовање принципа отворене науке допринеће ширењу утицаја друштвених наука  у јавности.

Од 2021. године Институт је члан удружења European Alliance for Social Sciences and Humanites с пуноправним статусом у Генералној скупштини овог удружења које окупља институте и факултете који остварују научно признате резултате (изврсност) у друштвеним и хуманистичким наукама.

Од 2017. године Институт координира радом Академске мреже за сарадњу у југоисточној Европи чији чланови су институти и факултети из овог региона.  Академска мрежа је једна од основа јачања научне сарадње и ширења научног утицаја и размене у региону.

Унесите појам претраге
Skip to content