Centar za demografska istraživanja

Istorija
Centar je osnovan 1962. godine, a njegovim radom su upravljali akademik Miloš Macura (1962-1963), dr Dušan Breznik (1963-1985), dr Miroljub Rančić (1985 i 1987), dr Dragana Avramov (1987-1991), dr Mila Bogosavljević (1993) i dr Mirjana Rašević (1993-2022).

Delatnosti
Program rada obuhvata aktivnosti na kompleksnom sagledavanju stanja, tendencija i problema stanovništva Srbije i njenog okruženja. U tom smislu proučavaju se sve pojave demografskog razvitka, njihovih tendencija, determinirajućih faktora, zakonitosti u kretanju i očekivane promene u doglednoj budućnosti. Posebno se identifikuju i istražuju problemi razvitka stanovništva Srbije i ukazuje na moguće demografske, ekonomske, sociološke i druge posledice u oblastima u kojima je prisutan populacioni faktor. U nizu tema koje se istražuju zastupljena je prostorna komponenta kao i etnička dimenzija kod pojava u kojima je ona važan uzrok njihovih manifestacija. Nalazi kvantitativnih i kvalitativnih analiza, uključujući i rezultate dubinskih istraživanja, služe s jedne strane kao izvor potrebnih znanja za unapređenje teorijsko-metodološkog okvira, a s druge strane za pokušaje da se usmeri političko delovanje u ovoj sferi.

Ciljevi
Ciljevi su proklamovani prilikom osnivanja Centra 1962. godine. To su istraživanje razvitka stanovništva, unapređenje demografske misli, i razvoj naučne metodologije u ovoj oblasti.

Organizacija

Upravnik
Dr Vladimir Nikitović, naučni savetnik

Saradnici/saradnice
Dr Vesna Lukić, naučna savetnica
Dr Ivan Marinković, viši naučni saradnik
Dr Marko Galjak, naučni saradnik
Dr Jelena Predojević-Despić, naučna saradnica
Dr Ankica Šobot, naučna saradnica
Ivana Magdalenić, istraživačica saradnica
Ivana Poljak, istraživačica pripravnica