Transformacija Instituta

Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project – SAIGE) rezultat je saradnje Republike Srbije, Evropske unije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svetske banke). Svetska banka odobrila je zajam za njegovo finansiranje i u njega je uključeno 18 instituta u Republici Srbiji. Osnovni cilj Projekta je poboljšanje relevantnosti i izvrsnosti naučnih istraživanja, unapređenje inovativnog preduzetništva i pristupa izvorima finansiranja za rast kompanija.

U oblasti naučnih istraživanja, projekat SAIGE je, između ostalog, usmeren na reformu istraživačkog sektora kroz finansiranje programa Fonda za nauku, razvoj i unapređenje saradnje s Evropskom unijom, jačanje obučenosti istraživača za pristup međunarodnim projektima, podizanje kapaciteta naučnoistraživačkih instituta i jačanje saradnje sa dijasporom.

Kada je u pitanju Institut društvenih nauka, cilj projekta SAIGE jeste da IDN postane međunarodno priznat i prepoznat institut, pomoću unapređenja relevantnosti i izvrsnosti svojih istraživačkih i inovacionih aktivnosti koje vode ka većem uticaju na društveno-ekonomska kretanja.

Konkretno, na kraju procesa koji traje 10 godina, IDN bi trebalo da usvoji najbolji način za upravljanje istraživanjima i inovacijama, da ima pristup različitim visokokvalitetnim izvorima finansiranja istraživanja, ali i da ostvari suštinski uticaj u društvenoj i ekonomskoj sferi. Takođe, veoma važan cilj je da se Institut društvenih nauka poveže sa vodećim naučnoistraživačkim organizacijama u Evropi, ali i unutar Evropskog istraživačkog područja (European Research Area, ERA).

Takođe, u procesu transformacije IDN sarađuje sa nizom konsultantskih kuća i stručnjaka na unapređenju strateških dokumenata, upravljanju i pisanju projekata za program Horizon Europe i drugih nacionalnih i internacionalnih programa, na unapređenju i izradi dokumenata u oblasti transfera znanja, otvorene nauke, upravljanja podacima i ljudskim resursima.

Principi koji će određivati transformaciju IDN-a podrazumevaju aktivno učešće istraživača na svim nivoima, ostvarivanje zacrtanih ciljeva i primena preporuka angažovanih stručnjaka, prilagođavanje pravnog okvira, kao i jačanje veza i saradnje sa drugim naučnoistraživačkim organizacijama.

U ostvarivanju zacrtanih ciljeva, IDN će tesno sarađivati sa Ministarstvom nauke i drugim institutima.

Odluka o formiranju Međunarodnog savetodavnog odbora IDN-a

Aneks odluke o formiranju Tima za sprovođenje transformacije Instituta