Центар за филозофију

Историја
Центар за филозофију Института друштвених наука је основан 2016. године.

Делатности
Центар не промовише специфичну филозофску школу, приступ или идеологију. Напротив, Центар тежи да се сви проблеми сагледају из више углова и испитају што разноврснијим методама. Због овога су истраживања и активности усмерени ка подстицању сарадње између различитих научних области, институција и традиција. Рад Центра је од интереса за науку у Србији и региону јер прати развој филозофске мисли, подстиче сарадњу са међународним установама, стручним удружењима, тимовима и истражује како традиционалне филозофске проблеме и питања, тако и оне који се јављају са развојем науке и променама у друштву.

Циљеви
Путем подстицања дебате и критичке анализе унапредити филозофску мисао. У складу са тим, Центар се бави разним областима филозофије: темама и проблемима из домена етике, историје филозофије, логике, филозофије религије, филозофије и историје науке, филозофије језика, епистемологије, естетике, политичке филозофије и родних студија.

Организација

Управник
Др Војин Ракић, редовни професор

Сарадници/сараднице
Др Владимир Милисављевић, научни саветник
Др Предраг Милидраг, виши научни сарадник
Др Маринко Лолић, научни сарадник
Др Наталија Мићуновић, научна сарадница
Марина Будић, истраживачица сарадница
Душица Ковачевић, истраживачица приправница