Istorijat Instituta društvenih nauka

Institut društvenih nauka je osnovalo Savezno izvršno veće Federativne Narodne Republike Jugoslavije 10. jula 1957. godine, a od 1977. godine svojstvo osnivača je preuzela Republika Srbija. Po osnivanju delatnost Instituta je organizovana u odeljenjima za pravne, ekonomske, istorijske, sociološke nauke, a početkom šezdesetih godina osnovana su dva naučno istraživačka centra: za demografska istraživanja i za istraživanje javnog mnenja kao prva te vrste u istočnoj Evropi, kao i odeljenje za filozofiju. Dugo je Institut bio i postdiplomska škola na kojoj su predavali najveći domaći naučni autoriteti toga vremena, pored ostalih i Milan Bartoš, Rudi Supek, Jovan Đorđević, Radomir Lukić, Jože Goričar i Vuko Pavićević, a polaznici su bili budući profesori univerziteta i istraživači iz tadašnjih jugoslovenskih republika. Do 1998. godine Institut je bio u sastavu Univerziteta u Beogradu.

Danas u Institutu u šest naučno istraživačkih centara (Centar za demografska istraživanja, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, Centar za ekonomska istraživanja, Centar za pravna istraživanja, Centar za sociološka i antropološka istraživanja, i Centar za filozofiju) radi trideset osam doktora nauka i pet magistara nauka.

Rad Instituta se zasniva na istraživanju osnovnih društvenih fenomena, unapređenju naučne misli i razvoju naučne metodologije u oblasti društvenih nauka, usavršavanju naučnog kadra, razvijanju saradnje s naučnim i stručnim ustanovama i organizacijama i primeni istraživanja rezultata naučno-istraživačkog rada u javnim politikama.

Rezultat rada saradnika Instituta je više stotina objavljenih knjiga i zbornika i na hiljade članaka i drugih istraživačkih priloga; ostvareni kompleksni naučno-istraživački projekti; organizovane međunarodne i nacionalne naučne konferencije; razvijena naučna saradnja na međunarodnom i nacionalnom nivou; aktivno učešće saradnika Instituta u osmišljavanju i razvoju javnih politika.

Institut izdaje časopis Stanovništvo od 1963. godine i raspolaže fondom od 140.000 knjiga i naučnih časopisa.