Dokumenti

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta društvenih nauka

Pravilnik o upravljanju dokumentacijom

Pravilnik o izdavaštvu - uslovi i postupak za izdavanje edicija IDN sa prilozima

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Plan primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju

Pravilnik o planiranju javnih nabavki, sprovođenju postupka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama u IDN

Pravilnik o sprovođenju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje u IDN

Poslovnik o radu Naučnog veća Instituta društvenih nauka

Rešenje o akreditaciji IDN

Rešenje o imenovanju UO

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana UO

Akt o uređivanju naučnih časopisa

Etički kodeks

Etički odbor

Izveštaj o radu IDN u 2016. godini

Izveštaj o radu IDN u 2017. godini

Izveštaj o radu IDN u 2018. godini

Izveštaj o radu IDN u 2019. godini

Program razvoja naučnoistraživačkog rada IDN za period 2019-2024

Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka IDN za period 2019-2024

Samoevaluacija

PROPISI

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja RS

Zakon o nauci i istraživanjima

Zakon o fondu za nauku Republike Srbije

Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača