Миграционо искуство међународних студената

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

a group of people sitting on a railing overlooking a lake

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике (IS-MIGaIN)

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Интердисциплинарно: демографија, социологија, географија

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Испитивање утицаја миграционог искуства и новог друштвеног окружења на трансформацију идентитета међународних студената.

ПРОБЛЕМ

Међународни студенти су најбрже растућа група међународних миграната. Високообразована радна снага са искуством међународног образовања важан је елемент друштвено-економског напретка. Динамична транснационална искуства међународних студената могу да утичу на проширивање њиховог друштвеног, културног и професионалног идентитета, али и формирање космополитског или флуидног идентитета.

Циљ пројекта је продубљивање научног разумевања везе између идентитета и искуства међународне миграције студената у контексту земаља са релативно високом емиграцијом, као што је Србија.

Трендови интернационализације у високом образовању на европском нивоу указују да оно постаје просперитетна индустрија и основа друштвено-економског напретка за многе земље. У том смислу, и у контексту Србије је потребно је развијати политике које ćе подстицати процесе друштвене кохезије у образовним институцијама и широј заједници. Међутим, релативно се мало зна о начинима на који међународни студенти доживљавају себе у односу на нове културне и друштвене групе, о друштвеној интеграцији међународних студената у образовне институције или ширу заједницу, о просторној контекстуализацији идентитета и друго.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Трендови интернационализације у високом образовању на европском нивоу указују да оно постаје просперитетна индустрија и основа друштвено-економског напретка за многе земље. У том смислу, и у контексту Србије је потребно је развијати политике које ćе подстицати процесе друштвене кохезије у образовним институцијама и широј заједници. Међутим, релативно се мало зна о начинима на који међународни студенти доживљавају себе у односу на нове културне и друштвене групе, о друштвеној интеграцији међународних студената у образовне институције или ширу заједницу, о просторној контекстуализацији идентитета и друго.

 

РЕЗУЛТАТ

Пројекат у току април 2023. – април 2025.

Резултати емпиријског истраживања IS-MIgAIN пројекта ће представљати основу за иницирање конструктивне интеракције између актера из различитих области (високо образовање и наука, јавне политике, невладин сектор) и различитих нивоа управљања, у намери да се кроз унапређење сарадње утиче на формулисање мера јавних политика које ćе промовисати друштвену кохезију и утицати на развитак на макро и микро нивоу.

Унесите појам претраге
Skip to content