Vladimir Milisavljević


Naučni savetnik


e-mail: 
vmilisavljevic@idn.org.rs
vladimir.milisavljevic@yahoo.com


2005, doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (doktor filozofije)

1996, magistrirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (magistar filozofije)

1990, diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (filozofija)


Interesovanja:

  • Nemački idealizam
  • Filozofija antičke Grčke
  • Filozofija društva i politike

Biografija:

Rođen sam 1966. u Vukovaru. Osnovnu i srednju školu završio sam u Beogradu i Poatjeu (matura 1984). 

Od 1992. do 2006. radio sam na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, od 2006. do 2014. na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju; od 2014 na Institutu društvenih nauka u Beogradu. 

Predajem na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale. U toku 2010/11. i 2011/12. školske godine bio sam gostujući predavač na Univerzitetu u Tuluzu (Toulouse II – Le Mirail).

Napisao sam dve monografije o Hegelu i nemačkoj klasičnoj filozofiji, jednu o pojmu autohtonosti u kulturi i filozofiji antičke Grčke. Objavio sam više desetina članaka i studija iz oblasti filozofije i društvenih nauka, neke od njih u međunarodnim zbornicima i časopisima, i priredio pet zbornika radova. 


Reprezentativne publikacije:

  • Identitet i refleksija: problem samosvesti u Hegelovoj filozofiji, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006, 478 str.
  • Snaga egzistencije: teorija norme kod Kanta i Hegela, Fedon, Beograd, 2010, 227 str.
  • Kada su ljudi nicali iz zemlje: autohtonost u govoru antičke Grčke, Fedon, Beograd, 2016, 368 str.
  • „Une violence qui se présuppose: la question de la violence de Benjamin à Deleuze et Guattari“, Actuel Marx, 2012/2 (no 52), Presses universitaires de France, стр. 78-91.

Nazad na stranu Uprava