Унапређивање права пацијента у здравственом систему

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

black and gray stethoscope

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Пацијентова права у систему здравства – Србија и европске перспективе

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Правне науке

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Расветљавање положаја пацијента као корисника медицинских услуга у систему здравства.

ПРОБЛЕМ

Пацијентова права нису посебно кодификована у Републици Србији. Повеља о правима пацијената која је 1999. године израђена од групе професора и практичара у интердисциплинарном саставу правника и лекара није наишла на шире прихватање.

Постоји дефицит знања о тој области здравствене и правне праксе. Уочени су бројни проблеми примене прописа у пракси и непостојање јасних упутстава здравственим установама у циљу успостављања добре праксе у лечењу оболелих од ретких болести у Србији.

Адекватност, односно примереност услуга здравствене заштите потребно је било такође обезбедити бољом организацијом рада служби, као што се показало отварањем референтних центара за ретке болести, као и укључивањем стицања специфичних знања о овим болестима за здравствене професије у оквиру континуиране медицинске едукације.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Рад на пројекту одвијао се у неколико етапа имајући у виду теоријски карактер пројекта, а остварен је кроз индивидуални ангажман сарадника на више тематских целина, које су у домену њихове специјалности. Тим је састављен циљано од правних експерата донекле различите основне оријентације: три експерта за медицинско право, један за породично право, један за јавно право и два докторанда на теме из области медицинског права.

Дискутоване су предности одвојене кодификације. Детаљно су истражена питања одговорности у медицини са становишта материјалне и процесне заштите пацијентових права. Истражене су ингеренције Европског омбудсмана и улога Европског суда за људска права.

РЕЗУЛТАТ

Као завршни резултат штампан је тематски зборник радова под насловом Пацијентова права у систему здравства – Србија и европске перспективе, као и монографија Фармацеутско право – Право о лековима и штете од лекова.

Зборник је први пут у Србији укључио у својим анексима интегралне преводе Европске конвенције о људским правима и биомедицини и Европске повеље о правима пацијената. Ова важна документа, како са становишта националног законодавства тако и праксе, постала су на тај начин доступна стручној и научној јавности, а и свим грађанима као корисницима услуга здравствене заштите.

Пројекат је знатно допринео упознавању и разумевању проблематике пацијентових права, недовољно присутне у правној теорији, пракси и законодавству Србије.

Пројекат је у потпуности презентовао савремене тенденције у области пацијентових права. Он даје сугестије српском законодавцу да кодификује нека права по први пут, а друга да регулише на прецизнији и комплетан начин. Анализирајући стање у Србији пројекат је дао предлоге за унапређење пацијентових права, кодификацију, и имплементацију европске регулативе у циљу хармонизације здравственог законодавства.

Будући да је реч о интердисциплинарној области, резултати су подељени стручној јавности, али и грађанима, појединцима и установама које се баве здравственом делатношћу и примењују прописе о правима пацијената.

Унесите појам претраге
Skip to content