Прогноза смањења броја становника по административним областима Србије, основни сценарио, 2020-2050.

Извор података:
Никитовић, В. (2022). Вишеслојна природа депопулације у Србији – новији трендови и изгледи. У Д. Вуковић (ур.), Национални извештај о људском развоју – Србија 2022 – Људски развој као одговор на демографске промене (стр. 53-72). Београд: УНДП Србија, стр. 69.

Коментар аутора:
Садашњи број становника Србије највероватније ће опасти за 21,0% до 2050. године, али картограм указује да је депопулација, пре свега, регионално и подрегионално питање. Смањење ће бити израженије у Региону Јужне и Источне Србије (33,4%) односно Региону Шумадије и Западне Србије (28,5%). Најдрастичнији губитак становништва очекује се у областима које карактерише традиционално исељавање или највећи удео старих или обоје. У четири области на истоку земље, пад би премашио и 40%.

Аутор: Владимир Никитовић

Код за генерисање визуелизације: https://github.com/gljk/VI-CDI-VN

Напомена: Визуализација обухвата податке само за централну Србију и Војводину, док су подаци за Косово и Метохију недоступни.

Повратак на одабир прилога

Унесите појам претраге
Skip to content