Vladimir Nikitović


Naučni savetnik

Upravnik Centra za demografska istraživanja


e-mail: 
vnikitovic@idn.org.rs
v.nikson@gmail.com


Bibliografija


2009, doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

2003, magistrirao na Geografskom fakultetu (Institut za demografiju) Univerziteta u Beogradu

1998, diplomirao na PMF-u Univerziteta u Beogradu


Interesovanja:

 • projekcije populacione dinamike
 • fertilitet stanovništva
 • migracije stanovništva
 • populaciona politika
 • prostorni aspekti demografskih pojava i procesa 

Biografija:

Od 1999. do 2005. radio je u Geografskom institutu “Jovan Cvijić” SANU. Od 2011. je urednik jednog od najstarijih svetskih demografskih časopisa – Stanovništvo, te gostujući predavač na Beogradskoj otvorenoj školi. Objavio je više od 60 radova u stranim i domaćim časopisima i zbornicima, kao i četiri monografije. Bio je angažovan kao tematski ekspert i nacionalni konsultant na 12 domaćih i 5 međunarodnih projekata, a rukovodio je projektom “Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema Popisu 2011.” (2014-15) finansiranim od strane EU, kao i potprojektom “Populaciona politika” u okviru nacionalnog projekta “Istraživanje demografskih fenomena u funkciji javnih politika u Srbiji” (2011-2019). Bio je član ekspertskih timova za izradu aktuelnih strateških dokumenata: Strategija prostornog razvoja Republike Srbije do 2020 (2010) i Strategija podsticanja rađanja (2018). Evaluator je projekata bilateralne, naučne i tehnološke saradnje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Na javnom servisu RTS sarađivao je 2010-2015. na kreiranju prve istraživačke emisije na temu depopulacije i iseljavanja iz Srbije – Zadnja kuća, Srbija, koja spada u najgledanije dokumentarne programe na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Odbor za proučavanje stanovništva Srpske akademije nauka i umetnosti
 • Evropsko udruženje za proučavanje stanovništva (EAPS)
 • Društvo demografa Srbije

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Nikitovic


Izabrane publikacije:

 • Nikitović, V. (2019). U susret regionalnoj depopulaciji u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka.
 • Nikitović, V., Arsenović, D., Sekulić, A., Bajat, B. (2019). Is the Second Demographic Transition a useful framework for understanding the spatial patterns of fertility change in Serbia at the beginning of the 21st century? AUC Geographica, 54(2), 168-183. https://doi.org/10.14712/23361980.2019.14
 • Никитовић, В., Бутуровић, Ж., Игњатовић, С. (2018). Утицај животног задовољства на намеру рађања другог детета код високообразованих мајки. Зборник Матице српске за друштвене науке, 167, 421-431. https://doi.org/10.2298/ZMSDN1867421N
 • Nikitović, V. (2018). The End of Demographic Transition in Kosovo: Does the Meaning of the Population Factor Change? In D. Proroković (ed.), Kosovo: Sui Generis or Precedent in International Relations (pp. 299-320). Belgrade: Institute of International Politics and Economics, Belgrade.
 • Nikitović, V. (2016). Demographic Limits to Sustainable Development of Mountain Regions in Serbia, In: G. Zhelezov (Ed.), Sustainable Development in Mountain Regions: Southeastern Europe (pp. 241-251). Cham: Springer Science.
  https://doi.org/10.1007/978-3-319-20110-8_16

Nazad na stranu Uprava