Predrag Petrović


Naučni savetnik


e-mail: 
ppetrovic@idn.org.rs


Doktor ekonomskih nauka, disertacija: „Spoljnotrgovinska neravnoteža privrede Srbije kao razvojno ograničenje”, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2008.

Magistar ekonomskih nauka, teza: „Strukturne promene spoljne trgovine u tranzicionim zemljama Centralne i Istočne Evrope”, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2004.

Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2000.


Interesovanja:

  • međunarodna ekonomija
  • makroekonomija 
  • primenjena ekonometrija 

Biografija:

Predrag Petrović je rođen 1974. godine u Užicu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2000. godine, gde je magistrirao (Strukturne promene spoljne trgovine u tranzicionim zemljama Centralne i Istočne Evrope, 2004) i doktorirao (Spoljnotrgovinska neravnoteža privrede Srbije kao razvojno ograničenje, 2008). Zaposlen je kao naučni saradnik u Institutu društvenih nauka (Centar za ekonomska istraživanja). Osim toga, angažovan je kao profesor na predmetima Osnovi ekonomije, Mikroekonomija, Ekonomija i institucije Evropske unije i Menadžment javnog sektora, na osnovnim studijama, i Makroekonomska analiza i Međunarodna ekonomija na master studijama Slobomir P Univerziteta u BiH, gde je izabran u zvanje vanredni profesor. Autor je većeg broja originalnih naučnih članaka u časopisima međunarodnog značaja. Učesnik je većeg broja domaćih i međunarodnih konferencija. Redovni je recenzent za nekoliko domaćih časopisa međunarodnog značaja.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Član Naučnog društva ekonomista Srbije 

Najvažnije publikacije:


Nazad na stranu Uprava