Ranko Sovilj


Naučni saradnik


e-mail: 
rsovilj@idn.org.rs


2016 – odbranjena doktorska disertacija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (naziv disertacije „Pravni režim ograničenja rizika u poslovanju trgovaca hartijama od vrednosti“)

2010 – upisane doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (poslovnopravna naučna oblast)

2010 – završene master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (naziv master rada „Dužnost izveštavanja javnosti izdavaoca vrednosnica“)

2009 – diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (privredni smer)


Interesovanja:

  • Poslovno pravo
  • Berzansko i bankarsko pravo
  • Zdravstveno (Medicinsko) pravo

Biografija:

Po završetku osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine (prosečna ocena 9.29), gde je tokom studija više puta bio nagrađivan pohvalnicama za odličan uspeh i bio stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije, upisuje master studije na poslovnopravnom smeru (mentor prof. dr Nebojša Jovanović). Po završetku master studija 2010. godine (prosečna ocena 9.50), upisuje doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na poslovnopravnom naučnom smeru (mentor prof. dr Nebojša Jovanović). Kao stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja 2011. godine učestvuje na projektu Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije. Godine 2016. zasniva radni odnos u Institutu društvenih nauka, Centru za pravna istraživanja, u zvanju istraživača saradnika. Angažovan je na projektu resornog ministarstva „Ljudska prava i vrednosti u biomedicini – Demokratizacija odlučivanja u zdravstvu i imlementacija“ (br. 179023). Završio je kurs iz engleskog jezika namenjen pravnicima – International Legal English Certificate – ILEC. U radu se osim engleskog služi ruskim i španskim jezikom.


Izabrane publikacije:

  • „Multilateralna trgovačka platforma“ u V. Radović (ur.), Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Pravni fakultet u Beogradu, 2011, str. 340-353.
  • „Prikaz Zakona o tržištu kapitala“, Studentska revija za privredno pravo, br.2/2011, str. 50-53.
  • „Regulatorne mere i politike upravljanja rizikom likvidnosti u bankama“, Pravo i privreda, br. 4-6/2016, str. 402-414.

Nazad na stranu Centar za pravna istraživanja