Marko Milenković


Viši naučni saradnik


e-mail: 
mmilenkovic@idn.org.rs 
markomilenkovic@cantab.net


2014 – Doktor nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

2008/ 2009 – Master of Laws University of Cambridge

2007/2008 – Master prava, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

2007/2008 – Specijalista evropskog prava, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

2002-2007 – Diplomirani pravnik, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet


Interesovanja:

  • Pravo Evropske unije, Evropske integracije
  • Javno pravo, Upravno pravo
  • Državna pomoć, Pravo životne sredine

Biografija:

Dr Milenković se u svojim istraživanjima bavi pravnim reformama u kontekstu evropskih integracija, politikom kondicionalnosti i reformom javne uprave. U svojim radovima takođe se bavio i aktuelnim pitanjima kontrole državne pomoći i zaštite životne sredine. U doktorskoj disertaciji obradio je temu položaja i uloge javnih agencija u zaštiti životne sredine a naročito se bavio pitanjem donošenja odluka od strane ekspertskih tela. Objavio je više radova u časopisima i zbornicima međunarodnog značaja i vodećim časopisima nacionalnog značaja u oblastima u kojima vrši istraživanja. Učestvovao je na većem broju naučnih i stručnih skupova. 

Kao gostujući istraživač boravio je na Univerzitetu u Bolonji – International Research Centre on European Law i u Europa Kolleg Hamburg – Institute for European Integration. Bio je angažovan na većem broju konsultantskih i projekata nevladinog sektora. Programski je sekretar Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije SUPRAM.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • University Association for Contemporary European Studies
  • Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije SUPRAM

Nazad na stranu Uprava