Goran Bašić


Direktor Instituta društvenih nauka

Naučni savetnik


e-mail: 
basicgoran11@gmail.com
gbasic@idn.org.rs


Obrazovanje:

Doktorirao i magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.


Oblasti naučnog interesovanja:

 • Politička teorija
 • Ljudska prava
 • Multikulturalnost (Inkluzivne politike, nacionalne manjine, Romi, osobe sa invaliditetom, stariji)

Biografija:

Radio kao naučni saradnik u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Za višeg naučnog saradnika izabran je 2007. godine u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Na Fakultetu za pravne i političke studije Univerziteta EDUKONS u Novom Sadu predavao „Političku teoriju“, „Ljudska prava“ na osnovnim studijama i „Politike multikulturalnosti“ na poslediplomskim studijama. U Institutu društvenih nauka radi od 2014. godine.

Bio je savetnik ministara zaduženih u Vladi SR Jugoslavije za resore pravde i ljudskih i manjinskih prava. Od 2008. do 2013. godine obavljao je dužnost zamenika Zaštitnika građana, zaduženog za prava nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom i starijih.

Osnivač Centra za istraživanje etniciteta u kojem je rukovodio brojnim međunarodnim i nacionalnim projektima posvećenim pitanjima multikulturalizma. 

Uspešno povezuje naučni rad sa javnim politikama: rukovodio je timom za rešavanje statusa „pravno nevidljivih“; bio je glavni ekspert za pisanje Polazne studije, a potom i Strategije socijalnog uključivanja Roma 2016-2025; autor je Polazne studije za pisanje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom 2016-2020. i drugo. 


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Član Ekspertskog komiteta Saveta Evrope za praćenje Okvirne konvencije za zaštitu prava nacionalnih manjina
 • Sekretar Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine Srpske akademije nauka i umetnosti
 • Sekretar odbora za proučavanje života i običaja Roma Srpske akademije nauka i umetnosti
 • Osnivač Centra za istraživanje etniciteta

Najvažnije publikacije:

 • Multikulturalizam i etnicitet, Institut društvenih nauka, Beograd, 2018.
 • Od segregativne ka integrativnoj politici multikulturalnosti, Centar za istraživanje etniciteta, Beograd, 2014.
 • Politička akcija, Čigoja štampa, Beograd, 2010.
 • Iskušenja demokratije i multietničkom društvu, Centar za istraživanje etniciteta, Beograd, 2006.
 • Umetnost preživljavanja, gde i kako žive Romi u Srbiji, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2005.

Nazad na stranu Uprava