Представе о ЕУ и Русији у јавности Србије

Руководилац истраживања

Чланови Центра за политиколошка истраживања и јавно мњење ИДН-а

Финансијер истраживања

Институт друшвених наука

aerial view photography of room

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Представе о ЕУ и Русији у јавности Србије (Јавно мњење Србије 2018 – JMS 2018).

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Политички и друштвени ставови

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Пројекат посвећен ставовима грађана Србије према међународној политици Србије, посебно према односу Србије са Русијом и Европском унијом.

ПРОБЛЕМ

Већина ранијих сродних истраживања се односи првенствено на ставове према ЕУ, а врло ретко на ставове према Русији. Становишта према ЕУ најчешће се истражују преко питања о томе како би испитаница гласала када би наредне недеље био референдум о прикључењу Србије Европској унији. Врло је мало података о садржини ставова грађана у тој сфери, посебно у погледу мотива који су у основи тих гледишта, као и о међусобној повезаности тих мишљења. Посебно, као што је речено, нема података о ставовима према Русији и мишљењима о томе како су положај и политика Србије повезани са политиком и интересима ЕУ и Русије.

Циљ истраживања је био да прикупљени подаци омогуће да се иде и корак даље након дескрипције ставова и перцепција грађана и грађанки. Због тога су у упитник укључене и варијабле које би могле помоћи у каузалном моделирању ставова и оријентација грађана. Поред низа социодемографских варијабли, укључене су и социјалнопсихолошке варијабле (ауторитарност), партијске преференције, као и мере ширих идеолошких оријентација (позиционирање на скали левица–десница и димензији проруске, насупрот антируске оријентације).

ИСТРАЖИВАЊЕ

Анкетирање је спроведено током октобра и новембра 2018. године. Упитник су испитаници попуњавали самостално, из помоћ компјутера, „паметног“ телефона, или другог уређаја који има приступ интернету. Упитник је припремљен на open- платформи source LimeSurvey, тако да је реч о онлајн анкетирању.

Узорак је пригодног типа, пошто селекција испитаника није заснована на пробабилистичком одабиру. Узорак је бројао 3.271 испитаника. У узорку су заступљени у већем проценту грађани с вишим степеном образовања у односу на просечни узорак и заступљено је више грађана које живе у урбаној средини.

РЕЗУЛТАТ

База података ЈМС 2018.
Досадашње публикације у којима се користе подаци прикупљени у овом истраживању: ови подаци су кориштени у анализама чији су резултати приказивани на научним конференцијама, и у публикацијама.

Унесите појам претраге
Skip to content