Ранко Совиљ


Научни сарадник


e-mail: 
rsovilj@idn.org.rs


2016 – одбрањена докторска дисертација на Правном факултету Универзитета у Београду (назив дисертације „Правни режим ограничења ризика у пословању трговаца хартијама од вредности“)

2010 – уписане докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду (пословноправна научна област)

2010 – завршене мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду (назив мастер рада „Дужност извештавања јавности издаваоца вредносница“)

2009 – дипломирани правник, Правни факултет Универзитета у Београду (привредни смер)


Интересовања:

  • Пословно право
  • Берзанско и банкарско право
  • Здравствено (Медицинско) право

Биографија:

По завршетку основних студија на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године (просечна оцена 9.29), где је током студија више пута био награђиван похвалницама за одличан успех и био стипендиста Министарства просвете Републике Србије, уписује мастер студије на пословноправном смеру (ментор проф. др Небојша Јовановић). По завршетку мастер студија 2010. године (просечна оцена 9.50), уписује докторске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, на пословноправном научном смеру (ментор проф. др Небојша Јовановић). Као стипендиста Министарства науке и технолошког развоја 2011. године учествује на пројекту Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније. Године 2016. заснива радни однос у Институту друштвених наука, Центру за правна истраживања, у звању истраживача сарадника. Ангажован је на пројекту ресорног министарства „Људска права и вредности у биомедицини – Демократизација одлучивања у здравству и имлементација“ (бр. 179023). Завршио је курс из енглеског језика намењен правницима – International Legal English Certificate – ILEC. У раду се осим енглеског служи руским и шпанским језиком.


Изабране публикације:

  • „Мултилатерална трговачка платформа“ у В. Радовић (ур.), Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Правни факултет у Београду, 2011, стр. 340-353.
  • „Приказ Закона о тржишту капитала“, Студентска ревија за привредно право, бр.2/2011, стр. 50-53.
  • „Регулаторне мере и политике управљања ризиком ликвидности у банкама“, Право и привреда, бр. 4-6/2016, стр. 402-414.

Назад на страну Центар за правна истраживања