Mirko Blagojevic


Naučni savetnik

Rukovodilac Foruma za religijska pitanja (FOREL), IDN


e-mail: 
blagomil91@gmail.com
mblagojevic@idn.org.rs


Bibliografija


2003. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu

1994. magistrirao na Filozfoskom fakultetu u Beogradu

1988. diplomirao sociologiju na Filozofskom Fakutletu u Beogradu


Interesovanja:

  • religija u postsocijalističkim društvima
  • pravoslavlje u empirijskoj perspektivi
  • religioznost mladih

Biografija:

Rođen 5. januara 1962. godine u Požarevcu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu je 2003. doktorirao na temi iz oblasti sociologije religije. Radio je od 1990. do 1998. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu. Od 1999. do 2003. godine bio je profesor sociologije na Visokoj tehničkoj školi stukovnih studija u Požarevcu a od 2003. do 2014. godine radio kao naučni saradnik i viši naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U ciklusu projekata od 2011. godine bio je rukovodilac projekta osnovnih istraživanja pod nazivom: „Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst“. U više navrata je bio rukovodilac projekata iz oblasti religiologije koje je finasirala Konrad Adenauer Fondacija iz Beograda. Od 2009. do 2013. godine bio je vanredni profesor na Filozofskom fakultetuu Nikšiću (Crna Gora). Više puta je u poslednjih nekoliko godina studentima i profesorima Lomonosov univerziteta na tamošnjem Sociološkom fakultetu držao seminare posvećene empirijskom i teorijskom istraživanju pravoslavlja u Srbiji i Rusiji. Takođe je predavanja iz oblasti sociologije religije držao i studentima Belgorodskog državno-nacionalnog univerziteta u ruskom gradu Belgorodu. Posebno se angažovao u aktivnostima oko potpisavanja Sporazuma o naučnoj saradnji pomenutog univeziteta i Univerziteta u Beogradu. Aktivno učestveju u realizaciji razmene studenata između ova dva univerziteta. Od 2014. godine predaje na Univezitetu u Beogradu na master programu pod nazivom Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama predmet Procesi (de)sekularizacije i osnove sociološkog pristupa religiji. Bio je osnivač i rukovodilac Centra za religijske studije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Foruma za religijska pitanja Instituta društvenih nauka iz Beograda. Pored blizu 100 objavljenih radova u naučnim časopisima objavio je i tri knjige: Približavanje pravoslavlju (1995), Religija i crkva u transformacijama društva (2003) i Vitalnost religije u (de)sekularizaovanom društvu (2015).


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • JUNIR, Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije od osnivanja, 1993. godine

http://www.isras.ru/socis_2011_10.html


Najvažnije publikacije:

  • (1995)Približavanje pravoslavlju, JUNIR, Gradina, Niš, str. 177.
  • (2005) Religija i crkva u transformacijama društva, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, I. P. Filip Višnjić, Beograd, str. 415.
  • (2008), „Desecularization of Contemporary Serbian Society“, Religion in Eastern Europe, vol. XXVII, Numbber 1., pp. 37-50., (Christians Associated for Relations with Eastern Europe, edited by Paul Mojzes and Walter Sawatsky)
  • (2011) „Возрождение православия в Сербии: действительность или миф?“, Социологические исследования, № 10., РАН, Москва, с. 81-88

Nazad na stranu Centar za sociološka i antropološka istraživanja