Sofija Nikolić Popadić


Naučna saradnica


e-mail: 
snikolic@idn.org.rs


2021 – doktor nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Doktorska disertacija na temu Pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu je odbranjena sa odlikom u februaru 2021. godine.

2014 – master pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Građanskopravni modul, Imovinskopravni pod-modul I. Odbranjen master rad na temu Evidencija nepokretnosti u jugoistočnoj Evropi, uporednopravni prikaz.

2012 – diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, opšti smer. Zimski semestar školske 2009/2010. godine je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Salcburgu, Austrija (Universität Salzburg, Rechtwissenschaftliche Fakultät); Zimski semestar školske 2010/2011. godine je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču na Institutu za evropsko, međunarodno i uporedno pravo (Universtät Wien, Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtvergleichung) kao dobitnik stipendije University of Vienna: Human Resources Development Program for selected SEE Universities.


Interesovanja:

 • Građansko pravo 
 • Stvarno pravo 
 • Poljoprivredno pravo 
 • Pravo izgradnje 
 • Pravo u prostornom planiranju 
 • Stambeno pravo 
 • Medicinsko pravo

Biografija:

Kao student osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu dva puta je nagrađivana za postignut uspeh tokom studiranja. U februaru 2012. godine je bila na praksi u Sudu pravde Evropske unije u Luksemburgu ((Court of Justice of the European Union) u okviru pripravničkog programa u kabinetu generalnog pravobranioca prof. dr Verice Trstenjak. Nakon upisa doktorskih studija radila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao demonstrator za predmete Građansko pravo – opšti deo i Stvarno pravo u zimskom semestru školske 2016/2017. i 2017/2018. godine. Bila je istraživač saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bremenu (Nemačka) (Universität Bremen, Fachbereich Rechtswissenschaft) u periodu od 05.04.2017. do 30.09.2017. Kao gostujući predavač na Pravnom fakutetu Univerziteta u Bremenu od 2017. godine drži predavanja i vežbe iz predmeta Introduction to the Methodology and the Concept of Private Law in Serbia i Serbian Contract Law. Dobitnik je stipendija za istraživačke boravke u inostranstvu. U martu 2017. godine je provela mesec dana na Univerzitetu u Kembridžu (University of Cambridge) gde je sprovela istraživanje kao dobitnik stipendije The British Scholarship Trust. U martu i aprilu 2018. godine je boravila na Švajcarskom institutu za uporedno pravo u Lozani (Swiss Institute of Comparative Law) kao dobitnik stipendije van Calker Scholarship za sprovođenje istraživanja i prikupljanje literature za izradu doktorske disertacije.

Od jula 2018. godine je zaposlena na Institutu društvenih nauka u Centru za pravna istraživanja.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Od novembra 2014. godine je član Međunarodne akademske asocijacije za prostorno planiranje, pravo i svojinske odnose (International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights). U februaru 2020. godine je izabrana za koordinatora studenata doktorskih studija u okviru ove asocijacije.
  https://plpr-association.org/about-plpr/officeholders/

Izabrane publikacije:

 • Sofija Nikolić Popadić (2021) „Flood Prevention in Serbia and Legal Challenges in Obtaining the Land for Flood Risk Management,“ Environmental Science & Policy, Volume 116, February 2021.
 • Sofija Nikolić Popadić (2020) „Pravni aspekti upravljanja rizicima od poplava“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 86/2020.
 • Sofija Nikolić (2018) „A Serbian perspective on pre-emption rights: Change that was necessary?”, in: Instruments of Land Policy, Dealing with Scarcity of Land, Jean-David Gerber, Thomas Hartmann, Andreas Hengstermann (eds.), Routledge, Abingdon (UK), New York, 2018.
 • Christoph U. Schmid, Sofija Nikolić (2018) „Evictions in Germany“, in: Loss of Homes and Evictions across Europe A Comparative Legal and Policy Examination, Padraic Kenna, Sergio Nasarre-Aznar, Peter Sparkes, Christoph U. Schmid (eds.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2018.
 • Sofija Nikolić (2016) „Pretvaranje (konverzija) prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u Srbiji“, , Nova pravna revija: časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo, 1/2016.

Nazad na stranu Uprava