REGIONALNA MREŽA ZA ISTRAŽIVANjE RODA I POLITIKE U JUGOISTOČNOJ EVROPI (GenPolSEE)

Feministička politikologija tokom protekle tri decenije razvijala se s fokusom na urodnjavanje istraživačkih metodologija, teorijskih rasprava i empirijskih istraživanja.

Feminističke političke nauke, susedne discipline i interdisciplinarna istraživanja oblikovali su nove pristupe teoriji i praksi zarad proizvodnje znanja koje će imati direktan značaj za postizanje ciljeva ženskih pokreta, nezavisno da li u okviru javnih politika ili u političkim institucijama u najširem smislu.

Istraživanja roda i politike pokušavaju da identifikuju prepreke za promene i mogućnosti za širu rodno-odgovornu transformaciju. Ipak, svedokinje/svedoci smo kontinuirane marginalizacije feminističkih političkih analiza u okviru društvenih nauka glavnog toka i rastuće opozicije rodnim studijama u Evropi, ali i šire. Ovi negativni trendovi stigli su i u jugoistočnu Evropu, te je feministička politikologija i dalje na marginama, prepuštena individualnom angažmanu i inicijativama.

Kako bi se promovisala regionalna saradnja u ovoj oblasti, pokrenuta je Istraživačka mreža Rod i politika u jugoistočnoj Evropi (Gender and Politics Research Network in SouthEast Europe - GenPolSEE).

Ciljevi mreže su sledeći:

 • Jačanje međusobnog razvoja i razmena među istraživačicama/istraživačima u regiji;
 • Promovisanje savremenih feminističkih istraživačkih metodologija među istraživačicama/istraživačima u regiji i jačanje veza s međunarodnim ekspertkinjama/ekspertima, mrežama i platformama;
 • Sprovođenje empirijskih istraživanja u čijem je središtu podrška društvenim promenama, inovacijama i transformaciji.

Istraživačko interesovanje mreže fokusirano je na sledeće oblasti:

 • Rod i predstavljanje: kritičke akterke/akteri, ženski i društveni pokreti, intersekcionalnost;
 • Rod i institucije: parlamenti, političke stranke, institucionalni mehanizmi, izvršna vlast;
 • Rod i javne politike: inkluzivna izrada javnih politika, odgovornost, urodnjavanje;

Neformalna mreža u celosti će biti neprofitna i sprovodiće, između ostalog, sledeće aktivnosti:

 • Neformalna razmena putem mejling liste mreže i kanala na društvenim mrežama;
 • Mrežni sastanci (kao što su radionice o feminističkim istraživačkim metodologijama, tematski događaji);
 • Tematski nacionalni i uporedni, regionalni istraživački projekti.

Koordinatori mreže:

Članice i članovi mreže:

Mreža okuplja članove iz Jugoistočne Evrope, istraživačice i istraživače od Ljubljane, preko Sarajeva do Skoplja i Tirane i ima u planu da u narednom periodu proširi članstvo. Članoi mreže:

 • Ada Guven, Lecturer, Bedër University College, Tirana
 • Adelina Hasani, PhD, nezavisna istraživačica, Priština
 • Ajla Škrbić, gostujuća profesorka na Freie Universität Berlin
 • Adnan Kadribašić, nezavisni istraživač, Sarajevo
 • Amila Ždralović, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
 • Biljana Đorđević, docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Biljana Kotevska, nezavisna istraživačica, Skoplje
 • Elena Nacevska, docentkinja u Centru za istraživanja političkih nauka Fakulteta za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani
 • Esilda Luku, Faculty of Political Sciences and Law, Aleksander Moisiu University of Durres
 • Ivana Pantelić, naučna saradnica u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu
 • Irena Cvetkovik, Koalicija Margini, Skoplje
 • Irena Fiket, naučna saradnica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
 • Jelena Lončar, docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Jelena Riznić, istraživačica u Institutu društvenih nauka u Beogradu
 • Karolina Lendák-Kabók, docentkinja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
 • Katarina Lončarević, docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Krisztina Rácz, naučna saradnica u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
 • Lirije Paushi, asistentkinja, Departman političkih nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini
 • Marija Risteska, izvršna direktorka, Centar za istraživanja i izradu politika, Skoplje
 • Marjeta Šinko, docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Zagrebu
 • Marsela Dauti, Adjunct Associate Professor, Department of Social Work and Social Policy, University of Tirana
 • Merita Poni, Lecturer, Faculty of Social Sciences, University of Tirana
 • Milica Antić Gaber, redovna profesorka na univerzitetu u Ljubljani
 • Mилица Ресановић, истраживачица у Институту за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
 • Nada Drobnjak, dugogodišnja članica Parlamenta Crne Gore
 • Nikoleta Đukanović, docentkinja na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, Podgorica
 • Olivera Komar, vanredna profesorka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Podgorici
 • Paula Petričević, nezavisna istraživačica, Kotor
 • Petra Ahrens, Academy Research Fellow, Tampere University
 • Roman Kuhar, redovni profesor na Univerzitetu u Ljubljani
 • Slavčo Dimitrov, Koalicija margini, Skoplje
 • Tajma Kapić, istraživačica na postdoktorskim studijama, Dublin City University
 • Vjollca Krasniqi, vanredna profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini
 • Zorana Antonijević, istraživačica u Centru za međunarodnu bezbednost Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Zlatiborka Popov Momčinović, vanredna profesorka na Filozofskom Fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo

 

Pored istraživačica i istraživača iz Jugoistočne Evrope koji se bave tim regionom, takođe prihvatamo članstvo i onih koji dolazi iz drugih područja a bave se proučavanjem roda i politike u Jugoistočnoj Evropi:

 • Anja Vojvodić, PhD Rutgers University, predavačica na više univerziteta u SAD

Mreža će se nadalje razvijati uz svesrdnu podršku međunarodno priznatih naučnica koje se bave rodom i politikom i koje čine Odbor prijatelja i podržavalaca Mreže:

 • Petra Ahrens, Academy Research Fellow, Tampere University
 • Sarah Childs, Professor, University of Edinburgh
 • Karen Celis, Research Professor, Vrije Universiteit Brussel