Milica Joković Pantelić


Naučna saradnica


e-mail: 
mjokovic@idn.org.rs
milicajokovic1@gmail.com


 • Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, doktorske akademske studije kulturologije: Studije kulture i medija (2013–2018);
 • Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, master akademske studije politikologije: Politička analitika i menadžment u politici (2012–2013);
 • Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, osnovne akademske studije (2008–2012);

Interesovanja:

 • Politička antropologija
 • Politička kultura
 • Multikulturalizam

Biografija:

Milica Joković rođena je u Beogradu, 3.oktobra 1989. godine. Upisala je Fakultet političkih nauka školske 2008/2009. godine, a završila ga u septembru 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,51. Na osnovim studijama dobila je stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2011. do 2013. godine. Master studije politikologije – Politička analitika i menadžment u politici upisala je školske 2012/2013. godine. Ispite je položila sa prosečnom ocenom 10 i odbranila master rada pod nazivom „Politička moć i sistemska korupcija“ sa ocenom 10 u septembru 2013. godine. Na master studijama dobila je stipendiju za najbolje studente grada Beograda. Pohađala je specijalistički program inovacije znanja – program stalnog usavršavanja Antikoruptivne veštine na Fakultetu političkih nauka u letnjem semestru 2013. godine. Kao jedan od najboljih polaznika specijalističkog programa dobila je stipendiju i stažiranje u trajanju od tri meseca u Agenciji za borbu protiv korupcije u zimskom semestru školske 2013/2014. godine. Milica Joković upisala je doktorske studije kulturologije – Studije kulture i medija 2013. godine. Na konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za 2014. godinu dobila je stipendiju koja se dodeljuje najboljim studentima doktorskih studija univerziteta u Srbiji. Na osnovu stipendije uključena je u projekat Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pod nazivom „Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj tradicije na formiranje koruptivnog obrasca ponašanja u Srbiji – antropološko-kulturološki i politikološki pristup“ odbranila je u septembru 2018. godine sa ocenom 10.

Radno iskustvo:

 • Naučna saradnica Centra za politikološka istraživanja i javno mnjenje, Institut društvenih nauka, Beograd (2021–);
 • Asistentkinja za užu naučnu oblast Politikološko – sociološke studije, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu (2017–2020);
 • Saradnica u nastavi na predmetima: Sociologija, Medijska etika, Politička antropologija, Politička moć, Moral i politika, i Institucije i korupcija – Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu (2012–2017);

Izabrane publikacije:

 • Милица Јоковић, „Типологије корупције“, Српска политичка мисао, Vol. 62, бр. 4, 2018, стр. 267–284.
 • Милица Јоковић, „Интереси и корупција“, Социолошки преглед, Vol. LI, No. 3, 2017, стр. 457–476.
 • Милица С. Јоковић, „Употреба демократије и државе у популистичке и тоталитарне сврхе савремених властодржаца“, Српска политичка мисао, Год. XXII, Vol. 48, бр. 2, 2015, стр. 71–89.
 • Milica Joković, „Kultura i granice – globalizacija i getoizacija“, u: Veselin Vukotić i dr. (ur.), Globalizacija i kultura, Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, Beograd, 2015, str. 281–287.
 • Čedomir Čupić, Milica Joković, „Političar i politički identitet“, u: prof. dr Vesna Knežević-Predić (ur.), Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2015, str. 11–23.

Nazad na stranu Uprava