Marijana Maksimović


Naučna saradnica


e-mail: mmaksimovic@idn.org.rs


Doktor ekonomskih nauka, doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003.

Magistar ekonomskih nauka, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1998.

Diplomirani ekonomista, diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1994.


Interesovanja:

  • Upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom poslovanju
  • Globalizacija, evrointegracije, pitanja vezana za tržište rada i ekonomski razvoj 

Biografija:

Od 2007. Zaposlena u Centru za ekonomska istraživanja pri Institutu društvenih nauka, u Beogradu. Član je projektnog tima na projektu „Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja„ koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na projektima Instituta istražuje upravljanje ljudskim resursima, upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom kontekstu, tržište rada i zaposlenost, radne odnose u kapitalizmu, globalizaciju, ekonomski razvoj, evrointegracije

Učestvovala je na na skupovima u zemlji i inostranstvu, naučnim okruglim stolovima i aktivno objavljuje radove u domaćim i međunarodnim časopisima. 


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Naučno drušvo ekonomista Srbije
  • Savez ekonomista Beograda

Izabrane publikacije:

  • Maksimović, M. 2004. Upravljanje ljudskim resursima u međunarodnom poslovanju, IEN, Beograd
  • Maksimović, M. 2014. Filozofija rada i upravljanja u Japanu, Institut društvenih nauka, Beograd
  • Maksimović, M. 2017. „Međunrodni menadžment ljudskih resursa i potražnja za talentima“, u: Srbija i svet - izazovi i iskušenja, Urednik Grk, S, Institut društvenih nauka, Beograd, s.103-122.

Nazad na stranu Uprava