Ksenija Marković


Naučna saradnica


e-mail: 
kmarkovic@idn.org.rs
ksenija.markovic86@gmail.com


Redovan student treće godine doktorskih studija, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2013. 

Master politikologije, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2013. 

Diplomirani politikolog, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2011.


Interesovanja:

  • međuetnički odnosi i politika integracije
  • prava nacionalnih manjina
  • ideje i vrednosti socijalne demokratije
  • javne politike i društveni razvoj

Biografija:

Tokom dosadašnjeg rada Ksenija Marković se bavila pravima i položajem nacionalnih manjina i politikom integracije i javnim politikama. Tema master rada je bila posvećena komparativnoj analizi prava, položaja i procesa političke integracije nacionalnih manjina u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije koja se bavi teorijom političkog predstavljanja i analizom procesa društvene i političke integracije u Srbiji.

Objavila je više radova u časopisima od nacionalnog značaja i zbornicima radova. Učestvovala je na međunarodnim i nacionalnim konferencijama koje su posvećene multikulturalizmu i pravima i položaju nacionalnih manjina.

U Institutu društvenih nauka radi od 2016. godine.


Izabrane publikacije:

  • Novi pristupi manjinskom pitanju: decentralizacija i nacionalne manjine – slučaj Srbija, (koautorka A.Jovanović), Nacionalni interes, 2015, 23(2), 123 -150.
  • Učešće političkih partija nacionalnih manjina na izborima 2014. godine, koautorka, u: (ur.) Milan Jovanović i Dušan Vučičević, Izbori u Srbiji 2014. godine – Politička rokada, Institut za političke studije, Beograd, 2014, str. 107-129.
  • Modeli političke i društvene integracije nacionalnih manjina, u: (ur.) Zoran Krstić, Komparativna politika- eseji, Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, 2014, str. 101-120.

Nazad na stranu Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje