Ivan Marinković


Viši naučni saradnik


e-mail: 
imarinkovic@idn.org.rs
imarinkovic@orion.rs


Bibliografija


Doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 2016.

Magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer demografija, 2010.

Diplomirao na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek za demografiju, 2004.


Interesovanja:

  • Mortalitet 
  • Starenje stanovništva
  • Nacionalnost

Biografija:

Zaposlen je od 2008. godine u Centru za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu. Prvo kao istraživač pripravnik, a od 2010. godine kao istraživač-saradnik. U periodu 2005-2008. godina bio je stipendista Ministarstva nauke. Rezultat dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada predstavlja oko 20 autorskih i koautorskih radova u naučnim časopisima i zbornicima radova. Teme iz oblasti demografije kojima se bavi su različite, a najčešće su vezane za mortalitet stanovništva. Osim toga, bavio se i istraživanjem struktura stanovništva, kao i pojedinim aspektima fertiliteta.

Doprinos Ivana Marinkovića razvoju demografije u Srbiji ogleda se i u angažovanju na digitalizaciji Višejezičkog demografskog rečnika, kao i na činjenici da je bio jedan od inicijatora održavanja Međunarodnog naučnog skupa 2016. godine u Beogradu Demografski izazovi na prostoru bivše Jugoslavije, na kojem je učestvovao i u programskom i u organizacionom odboru. Aktivno radi na popularizaciji demografije i demografskih tema pišući za Demografski pregled, publikaciju koja je, pre svega, namenjena državnim organima i službama, nevladinim organizacijama, javnim glasilima i novinarima, ali i studentima demografije.  


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Društvo demografa Srbije (od 2011. godine je sekretar Društva).

Izabrane publikacije:

  • MARINKOVIĆ, Ivan (2012) „Uzroci smrti u Srbiji od sredine 20. veka“, Stanovništvo, god. L, br. 1/2012. str. 89-106.
  • MARINKOVIĆ, Ivan (2012). Prerana smrtnost: Potencijalno izgubljene godine života stanovništva Srbije, 1950-2010. U M. Rašević, Marković M. (ured) ”Pomeraćemo granice”, Institut društvenih nauka, Beograd, 9-23. ISBN 978-86-7093-141-1. 
  • MARINKOVIĆ, Ivan (2010) “Grupisanje zemalja prema vodećim uzrocima smrti u svetu početkom 21. veka”, Stanovništvo, XLVIII, No 1/2010, pp 75-102.

Nazad na stranu Centar za demografska istraživanja