Hajrija Mujović


Naučna savetnica


e-mail: 
hmujovic@idn.org.rs
mujovicha@sbb.rs


Bibliografija


Obrazovanje:

Doktor pravnih nauka , medicinskog prava, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, građansko-pravni smer, doktorska disertacija : “Odgovornost za štetu zbog neželjenog rođenja (wrongful birth) i zbog nesrećnog života (wrongful life) – Uporednopravni prikaz.”, 2001. 

Magistar pravnih nauka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, građansko-pravni smer, magistarska teza: “Pravna dejstva predugovora”, 1989. 

Pravosudni ispit za pravnike u praksi, Ministarstvo pravde Republike Srbije, 1985. 

Diplomirani pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1983. 


Interesovanja:

 • Bazična grana istraživanja: medicinsko pravo (obligaciono pravo)
 • Specijalnosti: prava pacijenata, prava lekara, opšti deo medicinskog prava, građanska odgovornost u medicini, reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava, farmaceutsko pravo, bioetika i pravo, zdravstveno pravo, pravo javnog zdravlja. 

Biografija:

Afirmisana kao rukovodilac naučnog tima koji je počeo devedesetih godina ХХ veka u okviru istraživačkog rada u IDN-u da se kontinuirano bavi pitanjima razvoja teorije i prakse medicinskog prava u Srbiji, po ugledu na uporedno pravo i istraživanja na tom polju u Evropi i svetu; nosilac je nagrade za rad na fundamentalnim projektima dodeljene od strane MNTR Srbije; autor jedne od prvih doktorskih disertacija iz medicinskog prava, odbranjene 2001. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu; rukovodilac prvog pravnog projekta podržanog od Republike Srbije u oblasti ljudskih prava i zdravlja – “Pacijentova prava u sistemu zdravstva, Srbija i Evropske perspektive” (2005-2010); jedan od osnivača i dugogodišnji generalni sekretar Jugoslovenskog udruženja za medicinsko pravo (JUMP), kasnije Udruženja za medicinsko pravo Srbije (UMPS), kao i sadašnji potpredsednik Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM); višegodišnji delegat Srbije na kongresima Svetskog udruženja za Medicinsko pravo (WAML); član prvog saziva Etičkog odbora Srbije do 2014. godine; član Uređivačkog odbora Kopaoničke škole prirodnog prava od decembra 2001 i stalni recenzent radova za sekciju 'Zdravlje'; nosilac programa i predavač u izvođenju Kontinuirane medicinske edukacije i nastavi neuroetike na Medicinskom fakultetu u Beogradu; ostvarila saradnju u radu zakonodavnih tela u oblasti zdravstvenih propisa, autorka Skice Zojinog zakona (2015) i neposredno učestvovala u skupštinskoj proceduri njegovog usvajanja; gostujući predavač u nastavi medicinskog prava na pravnim fakultetima u Srbiji i regionu; mentor je na master i specijalističkim studijama medicine i prava; dokazala se u organizatorskim sposobnostima za naučne skupove i međunarodnu naučnu saradnju.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • 2012– Potpredsednica Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM)
 • 2001– Član Uredništva Kopaoničke škole prirodnog prava
 • 2009– Član Nacionalnog komiteta za bioetiku pri SANU
 • 2014– Član Etičkog odbora Instituta za majku i dete Novi Beograd
 • 2007–2014 Član Etičkog odbora Srbije
 • 2000– Delegat pri Svetskom udruženju za medicinsko pravo (WAML)

Reprezentativne publikacije:

 • Medical Law ‘Serbia’. International Encyclopaedia of Laws, IEL Medical Law, Kluwer Law International / Wolters Kluwer, Alphen an den Rijn, NL, 2023, p. 288. kluwerlawonline.com
 • Sudskomedicinska veštačenja u teoriji i praksi medicinskog prava, IDN, Beograd, 2019, str. 310.
 • Komentar Zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti, Službeni glasnik, Beograd, 2019, str.123
 • Farmaceutsko pravo – Pravo o lekovima i štete od lekova, IP. Nomos i Institut društvenih nauka, Beograd, 2008, str. 175.
 • Neželjeno rođenje deteta kao slučaj štete i odgovornost lekara, IP. Nomos, Beograd, 2002, str.129.

Nazad na stranu Uprava