Održan okrugli sto „Mogućnosti za saradnju u istraživanju fenomena multikulturalizma“

Okrugli sto „Mogućnosti za saradnju u istraživanju fenomena multikulturalizma“ održan je u petak 10. februara 2023. godine u Institutu društvenih nauka, a organizovan je u saradnji sa Evropskim centrom za manjinska pitanja (ECMI) iz Flenzburga, Nemačka.

Direktor IDN-a, Goran Bašić, predstavio dostignuća Instituta i aktivnosti u oblasti multikulturalizma i socijalne inkluzije, kao i društveni i politički kontekst u kojem se u Srbiji odigravaju navedeni procesi. Zatim je prof. Velo Petaji (Velo Pettai), direktor Evropskog centra za manjinska pitanja, predstavio rad, program i ciljeve organizacije koja je jedna od vodećih u Evropi u oblasti zaštite prava manjina i njihovog osnaživanja.

Ivana Stjelja (IDN) predstavila je projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, a čiji je cilj bio uspostavljanje sistema za monitoring implementacije nacionalne Strategije za inkluziju Roma, borbu protiv diskriminacije Roma u Srbiji i Sloveniji s fokusom na diskriminaciju na tržištu rada, kao i sprovedena istraživanja socijalne distance izmeću etničkih zajednica u Srbiji i zadovoljstva pripadnika romske zajednice koji žive u podstandardnim naseljima kvalitetom usluga zdravstvenih medijatorki.

Ljubica Đorđević je predstavila iskustva koja je ECMI imao u saradnji sa različitim akterima na unapređenju prava nacionalnih manjina. Ksenija Marković govorila je o položaju nacionalnih manjina u Srbiji, kao i problemima s kojima se suočavaju.

Otvarajući rasspravu o indikatorima na osnovu kojih se može utvrditi stepen društvene i političke integracije nacionalnih manjina, Ksenija Marković je i zaključila da u Srbiji ne postoje jasno utvrđeni indikatori pomoću kojih bi se ocenili efekti postojećih manjinskih politika.

Diskusija sa ostalim učesnicima okruglog stola je sledila nakon prezentacija i zaključeno je da bi ECMI i IDN u budućnosti trebalo da ostvare bližu saradnju.