„Demografske promene, radna prava i socijalna sigurnost: Izazovi, izbori i mogućnosti”

Cilj tematskog broja je da okupi autore i autorke posvećene izučavanju različitih grana prava (radno pravo, socijalno pravo, međunarodno radno pravo, pravo ljudskih prava, pravo osiguranja), kao i autore i autorke iz drugih naučnih oblasti koje se bave radom i zaštitom od socijalnih rizika (ekonomija, demografija, socijalna politika, sociologija rada), kako bi ponudili teorijske i praktične uvide u pitanja vezana za uticaj demografskih promena na savremeni svet rada i sisteme socijalne sigurnosti. Radovi obuhvaćeni tematom će nastojati da ukažu na načine na koji se demografske pojave, radna prava i zaštita od socijalnih rizika ukrštaju u kontekstu društvenih, političkih, ekonomskih i tehnoloških promena. Takođe, biće ukazano i na pravne i druge instrumente koji doprinose stvaranju uslovâ za delotvorno uživanje radnih prava, kao i ostalih povezanih ekonomskih i socijalnih prava. Autori i autorke mogu poslati teorijske radove, kao i članke zasnovane na empirijskim istraživanjima i metodama.

Сажеци најкасније до 15. априла 2023.
Радови најкасније до 1. септембра 2023.

Opširnije (.pdf)