Održano predavanje „Politička kultura žena u Srbiji“

U okviru ciklusa predavanja “Novi pogledi, perspektive i istraživanja teorije roda” Studijsko istraživačke grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike IDN, prof. dr Nada Sekulić, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, održala je 18. maja 2021. godine onlajn predavanje o političkoj kulturi žena u Srbiji.

Dr Sekulić je dala pregled stavova građanki Srbije prema feminizmu i njihove političke vizije dobro uređenog društva na osnovu rezultata istraživanja o kulturi rađanja iz 2017. godine i preliminarnih rezultata istraživanja o fabričkim radnicama u Srbiji koje je u toku. Rezultati ovih studija su potvrdili visok stepen repatrijarhalizacije i socijalne distance, kao i izraženo socijalističko opredeljenje radnica. Uočene su strukturne promene ka repatrijarhalizaciji parnerstva ka rodnom modelu unutar kog se podrazumeva da muškarac ima više moći i vrši funkciju hranitelja porodice, a ovakvim promenama su najviše pogođene najmlađe generacije.

Pogoršanje ekonomskog i socijalnog položaja žena i rast nesigurnosti ukazuju na vezu sa jačanjem konzervativnog populizma. Ukrštanja između političkih opredeljenja i opšteg odnosa prema feminizmu potvrđuju da između njih postoji povezanost. Najviše pozitivno orijentisanih spram feminizma ima među onima koji su orijentisani ka jačanju demokratskih institucija, a najnegativniji odnos imaju ispitanice opredeljene za jačanje nacionalne svesti i nacionalne države. Zbog nepoznavanja feminizma, ovaj pokret nije uspeo da privuče i mobiliše radnice. U raspravi o ovoj temi, učesnice ovog onlajn događaja su ovo protumačile neuspehom feminizma da tematizuje problem radničke klase i radnica. Feministička orijentacija je jednim delom još uvek ekskuzivni deo političkih opredeljenja elita i još ne uspeva da nalazi politička partnerstva sa ženama u sindikatima. Predavanje je bio povod i da se razmotri širi okvir političkog života u okviru kog se oblikuju političke vrednosti i političko obrazovanje žena u Srbiji. Izražen je i kritički stav prema odnosu države u pogledu zaštite radnih prava fabričkih radnica, posebno kada rade u fabrikama koje su u vlasništvu inostranih kompanija.