Ana Vuković


Naučna saradnica


e-mail: 
avukovic@idn.org.rs


Obrazovanje:

Osnovne, master i doktorske studije sociologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.


Interesovanja:

  • Opšta sociologija
  • Sociologija politike
  • Sociologija i druge naučne discipline

Biografija:

Naučnoistraživački rad Ane Vuković obuhvata teorijska i empirijska istraživanja različitih pojava iz sociološkog ugla. Tokom dosadašnjeg rada samostalno je organizovala i realizovala više empirijskih (kvalitativnih i kvantitativnih) istraživanja. Do sada istraživane pojave obuhvataju: opštu sociologiju, sociologiju politike, društvenu istoriju i povezanost sociologije sa drugim naučnim disciplinama. Učestvovala je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i na naučnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Član je naučnih i socioloških udruženja koja neguju istraživački duh i kolegijalnost.

Izabrane publikacije:

  • Vuković, A. (2009). Potisnute ili samopritajene? Žene u politici prema mišljenju političke elite u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik. Monografija.
  • Vuković, A. (2020) "Obrazovanje kao činilac društvenog razvoja: reforma obrazovanja u Srbiji po ugledu na EU", u P.Jovanović, S. Stojković Zlatanović (ur.): Izazovi održivog razvoja u Srbiji i Evropskoj uniji, Edicija Zbornici. Institut društvenih nauka, Beograd, str. 140-153.
  • Vuković, A. (2021) "Responsibility in the Protection of Personal Data and Prevention of Abuse and Crime", u J.Kostić, A. Stevanović, M.Matić Bošković (ur.): Institucije i prevencija finansijskog kriminaliteta, , IUP, IKSI, str. 39-49.
  • Vuković, A. (2017) "Dijalog kao manifestacija moći", u S. Grk (ur.): Svet i Srbija: izazovi i iskušenja, Institut društvenih nauka, Beograd, str. 215-228.
  • Vuković, A. (2019) "Kvota kao mehanizam kontrole", u S. Grk i D. Molnar (ur.): Svet i Srbija: ekonomska i društvena gibanja S. Grk i D. Molnar (ur.), Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Beograd, str. 203-218.
  • Вуковић, А. (2014) “Ставови политичарки о женској политичкој партиципацији у Србији – пет година касније”, Социолошки преглед, год. XLVIII, бр. 3, стр. 397-417.

Nazad na stranu Uprava