Ankica Šobot


Naučna saradnica


e-mail: 
asobot@idn.org.rs
ankica.sobot@gmail.com


Bibliografija


Doktor demografskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2012.

Магистар демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2002.

Diplomirani sociolog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1995.


Interesovanja:

  • fertilitet i reproduktivno ponašanje
  • porodica
  • politički odgovori na demografske izazove
  • socio-kulturološke osobenosti demografskih pojava

Biografija:

U dosadašnjem radu Ankica Šobot se bavila niskim fertilitetom, demografskim strukturama, obrazovanjem stanovništva, ženskom populacijom, rodnim razlikama, starijim stanovništvom. U doktorskoj disertaciji je analizirala prostorne i generacijske specifičnosti rodnog režima u Srbiji i istakla važnost rodnog aspekta za pitanja demografskog razvoja. Posebno je naglašena veza između rodnih uloga i niskog fertiliteta. Istraživačka pažnja je usmerena i na rasvetljavanje uticaja obrazovnih i socio-ekonomskih karakteristika na fenomen nedovoljnog rađanja, kao i na kvalitet i način života starijeg stanovništva. Objavila je radove u časopisima međunarodnog značaja, vodećim časopisima nacionalnog značaja i u zbornicima radova. Učestvovala je na brojnim naučnim skupovima koji su bili posvećeni različitim demografskim pitanjima. 

U Institutu društvenih nauka radi od 2003. godine. 


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Društvo demografa Srbije

https://www.researchgate.net/profile/Ankica_Sobot


Izabrane publikacije:

-„Uticaj obrazoanja na korišćenje vremena kod starijeg stanovništva u Srbiji“, Stanovništvo, 2015, 53(2), DOI: 10.2298/STNV1502067S

-Rodna neravnopravnost u Srbiji: Demografsko gledište, Institut društvenih nauka, Beograd, 2014.

-„O niskom fertilitetu iz ugla ekonomske aktivnosti ženskog stanovništva: mogućnosti i ograničenja u podsticanju rađanja“, Stanovništvo, 2014, 52(2) DOI:10.2298/STNV1402043S

-“The Economic Activity of Middle-aged Women in Serbia as one of the Relevant Issues Regarding Gender Equality ”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke 148 (3/2014), 499-510, DOI: 10.2298/ZMSDN1448499S


Nazad na stranu Uprava