Утицај хидроелектрана на локални економски развој

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

 Renewable Energy Ventures (REV) д.о.о. Београд

a large factory building

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање економских, социодемографских и јавномнењских аспеката изградње хидроелектрана Бродарево 1 и Бродарево 2

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Економске науке

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Анализа утицаја изградње две хидроелектране на Лиму на економски развој Пријепоља и околине.

ПРОБЛЕМ

Коришћење воде као извора енергије, који је један од еколошки најприхватљивијих видова производње електричне енергије, било би значајно за енергетску стабилизацију земље и региона и очување природних ресурса. Међутим, изградња ових објеката може имати негативне ефекте на животну средину (активирање потенцијалних клизишта, промена микроклиме, измена физичко-хемијских карактеристика вода, могућност загађења водотокова уљем и разним хемикалијама из хидроелектрана итд.)

Главни циљ израде студије о оправданости изградње хидролектрана на реци Лим представља утврђивање потенцијалних економских ефеката пројекта на Општину Пријепоље и околину. Ова студија је базирана на подацима који су били доступни током процеса њене израде. Закључци су изведени на основу доступне литературе, општинске документације, истраживања ситуације у читавој Општини Пријепоље, као и на основу интервјуа са представницима локалне заједнице.

ИСТРАЖИВАЊЕ

С обзиром да би изградња двеју хидроелектрана битно утицала на економски развој Пријепоља и околине, економска анализа се односила на промене у привредном животу које би неминовно наступиле после њиховог пуштања у рад. Истраживање се фокусирало на следећа питања: а) промене у расположивим пољопривредним капацитетима, обзиром да би изградњом хидроелектрана на Лиму известан део пољопривредног земљишта остао изван функције због потапања; б) повећање запослености због пријема нових радника на рад у хидроелектранама. Поред тога, анализиране су могућности запошљавања и у секундарним делатностима које су неопходне у вези са одржавањем хидроцентрала, као и могућности повећања запослености у евентуалним туристичким капацитетима који би настали на воденим акумулацијама хидроелектрана; ц) утицај пословања хидроелектрана на повећање буџета локалне самоуправе; д) филантропија као начин позитивног утицаја изградње хидроелектрана на подизање стандарда у крају.

РЕЗУЛТАТ

Студија под насловом „Истраживање економских, социодемографских и јавномнењских аспеката изградње хидроелектрана Бродарево 1 и Бродарево 2“. Центар за економска истраживања ИДН-а био је задужен за израду потпројекта „Анализа утицаја изградње две хидроелектране на Лиму на економски развој Пријепоља и околине.“

Унесите појам претраге
Skip to content