Улога локалне самоуправе у популационој политици

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

Кабинет министра без портфелја задуженог за демографију и популациону политику, 2018.

people standing on street during daytime

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Активирање четири јединице локалне самоуправе у Републици Србији ради идентификовања демографских изазова и унапређивања популационе политике на локалном нивоу

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Демографија

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Активирање четири јединице локалне самоуправе из различитих региона у Републици Србији у циљу успостављања ефикасније популационе политике у сфери подстицања рађања, ублажавања исељавања или подстицања усељавања и квалитетнијег живота старијих лица.

ПРОБЛЕМ

Постоји потреба за одговором локалне самоуправе на исељавање младих као једним од узрока ниског фертилитета и на старење становништва због рађања испод потреба замене генерација. Истовремено, изабране јединице локалне самоуправе могу да представљају моделе деловања у овој сфери другим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, што је значајно пошто је локална заједница битан ресурс у популационој политици.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Анализа демографског развоја у општинама Звездара, Шид, Трстеник и Гаџин Хан у новије време и са погледом на њихову непосредну популациону будућност.
Дефинисање, спровођење и анализирање налаза квалитативног истраживања фокусгрупног типа у свакој од четири јединице локалне самоуправе са циљним групама за популациону политику и кључним актерима за доношење и спровођење одлука у овој области на локалном нивоу.

Реализоване су три сукцесивне серије разговора у малој групи у свакој од општина у вези са одговором одређене јединице локалне самоуправе на три идентификована заједничка популациона изазова: недовољно рађање, старење становништва и потреба да се дела у циљу управљања миграцијама.

О одређеној теми истовремено су разговарали грађани, представници релевантних циљних група за популациону политику и кључни актери у доношењу и спровођењу одлука у овој области на локалном нивоу. У свакој општини организована је по једна фокус-група за сваки од три популациона проблема које треба ублажити. Најчешће је у фокус групи учествовало осам лица и дискусија је трајала у просеку око 90 минута.

 

РЕЗУЛТАТ

Остваривање посебног циља Стратегије подстицања рађања из 2018. – „Активирање локалне самоуправе“ – подразумева и праћење одређених популационих индикатора и утврђивање мера финансијске, нематеријалне и организационе природе за подстицање рађања у јединицама локалне самоуправе. Овај пројекат дефинисао је реалне и проактивне препоруке за успостављање ефикасније популационе политике на основу налаза спроведених истраживања квантитативног и квалитативног типа за сваку од четири јединице локалне самоуправе посебно.

Препоруке се односе на успостављање ефикасније популационе политике у сфери подстицања рађања, ублажавања исељавања или подстицања усељавања и квалитетнијег живота старијих лица и могу да послуже као модел деловања у овој сфери другим јединицама локалне самоуправе у Србији.

Препоруке су директно базиране на резултатима квантитативног истраживања (анализа демографског развоја) и квалитативног истраживања (анализа дискусије о активностима, механизмима и мерама за ублажавање демографских изазова са грађанима и кључним актерима за доношење и спровођење популационе политике на локалом нивоу) везаних за изабране четири општине у Србији.

Унесите појам претраге
Skip to content