Повећање конкурентности произвођача воћа и поврћа

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

row of vegetables placed on multilayered display fridge

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Методологија за процену спремности предузетника, микро, малих и средњих предузећа (ММСПП) за укључивање у извозно оријентисане ланце вредности у сектору прераде воћа и поврћа (VCRA, Value Chain Readiness Asessment)

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Економске науке

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Идентификација изазова са којима се микро, мала и средња предузећа и предузетници у области производње и прераде воћа и поврћа сусрећу. Креирање посебно прилагођеног система унапређења техничке подршке у областима приступа потенцијалним изворима финансирања (домаћим и међународним) за превазилажење утврђених недостатака. Општи циљ пројекта је повећање конкурентности српских привредника у сектору прераде воћа и поврћа на глобалном тржишту.

ПРОБЛЕМ

Подизање конкурентности микро, малих и средњих предузећа и предузетника у области производње и прераде воћа и поврћа у земљама које се налазе у фази развоја у којој је и Србија, унапређује се интервенцијама чији је циљ да снизе трошкове пословања овог типа предузећа у следећим областима: 1) стратешким трошковима, 2) трошковима знања и 3) трансакционим трошковима.

У зависности од баријера којима су ММСМ предузећа изложена, креирају се одговарајуће стратегије њиховог превазилажења. Утврђено је да су предузећа која су предмет анализе изложена не само баријерама које доводе до пораста трошкова знања већ и онима које доводе до високих трансакционих трошкова. На основу таквог закључка као стратегија унапређења конкурентности микро, малих и средњих предузећа и предузетника у области производње и прераде воћа и поврћа у Србји сугерисана је стратегија њиховог укључивања у извозно оријентисане ланце вредности.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Истраживањем је развијен следећи скупинструмената: 1. Методологија за спровођење поступка процене спремности микро, малих и средњих предузећа и предузетника за укључење у извозно оријентисане ланце вредности; 2. Чек-листа и 3. Систем унапређења услуге техничке подршке у области приступа изворима финансирања за превазилажење идентификованих недостатака за укључење микро, малих и средњих предузећа и предузетника у извозно оријентисане ланце вредности прераде воћа и поврћа.

Потреба за развојем поменуте методологије настала је на основу анализе примарних и секундарних извора, те на основу дубинских интервјуа са представницима водећих извозника у области прераде воћа и поврћа Србији. Циљ методологије је идентификовање потенцијала ММСПП-а за укључивање у извозне ланце вредности воћа и поврћа.

Зарад идентификовања потенцијала за укључивање ММСПП у извозно оријентисане ланце вредности креирана је чек-листа која садржи питања разврстана по областима од значаја за сагледавање спремности за укључивање у ланце вредности, односно за оцену испуњености критеријумима која предузећа морају да задовоље да би се могла успешно интегрисати у ланце вредности.

РЕЗУЛТАТ

Пројектом су утврђени проблеми с којима се предузећа у области производње и прераде воћа и поврћа суочавају: низак ниво вештина и управљања, низак ниво образовања радне снаге, мањак квалитетних стандарда, неконкурентне цене, као и недовољан приступ купцима.

Сугерисана стратегија укључивања ММСПП-а у извозно оријентисане ланце вредности генерише позитивне ефекте не само за ММСПП већ и за водеће извознике у производњи и преради воћа и поврћа у Србији. Водећи извозници у области прераде воћа и поврћа у Србији реализацијом ове стратегије су у могућности да искористе предности економије обима, док ће ММСПП за које се процени да су спремни да се укључе у ланце вредности и који постану део њих бити у прилици да искористе предности флексибилности и близине контакта са потрошачима.

За свако предузеће које је предмет анализе утврђена је не само његова тренутна позиција у погледу спремности за укључивање у извозне ланце вредности већ и подручја у којима је неопходно побољшање, као и интензитет напора и ресурса да се постигне напредак. Поред тога, установљена Методологија омогућава и прецизно рангирање анкетираних предузећа према њиховом потенцијалу укључивања у извозне ланце вредности. Спремност за укључивање у извозно оријентисане ланце вредности прераде воћа и поврћа дефинисана је на основу процена у домену менаџмента, иновативности, финансија, управљања добављачима, управљања процесима и управљања купцима.

Унесите појам претраге
Skip to content