За бољи приступ угрожених група здравственој заштити

person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Заједничке акције за неједнакости у здрављу предвиђене планом рада за 2017. годину у оквиру трећег програма активности Уније у области здравства (2014–2020)

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Здравље, право

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Унапређење приступа здравственој заштити и одговарајућим социјалним услугама угрожених група

ПРОБЛЕМ

Радни пакет осам пројекта дао је преглед области у којима су присутне здравствене неједнакости у приступу здравственим и одговарајућим услугама социјалне заштите. У овој области, правичност понекад захтева да одредбе буду неједнаке, тј. прилагођене да узму у обзир потребе које људи могу имати, за разлику од приступа „једна величина одговара свима“.

Радни пакет осам пројекта бавио се следећим проблемима: а) главне димензије неједнаког приступа здравственим и одговарајућим социјалним услугама у Европи; б) структурне баријере здравственог система које изазивају неједнакост у приступу услугама; ц) интервенције које су се показале ефикасним за ублажавање утицаја процеса социјалне искључености који стварају неједнакости у приступу здравственим услугама; д) камен спотицања за унапређење политика и програма који фаворизују спровођење тих интервенција; д) процес промене неопходан за смањење тих препрека.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Радни пакет осам био је усмерен на идентификацију приоритета у свакој земљи учесници у смислу смањења неједнакости у приступу здравственим и одговарајућим социјалним услугама. У том смислу, Србија је кроз активности Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Института друштвених наука и Покрајинског института за јавно здравље мапирала приоритетна уска грла у приступу напред наведеним услугама, одредила кључне баријере које ометају приступ здравственим услугама осетљивих група становништва и определила којим методама би се те баријере могле отклонити.

Дата је процена да постоји више осетљивих друштвених група које имају проблема у приступу услугама здравствене и социјалне заштите. Међу њима је посебно вулнерабилна група особа старијих од 65 година која је изложена насиљу у породици или заједници.

РЕЗУЛТАТ

Пројектом је разрађен потенцијални пут ка подршци старијих особама изложених насиљу у породици и заједници и њиховом приступу услугама здравствене и социјалне заштите, те скринингу на насиље који би био спровођен у овим системима.

Овај пут би обухватио следеће интервенције у систему: прикупљање искустава и најбољих пракси из других земаља; израда скрининг протокола на основу актуелне националне ситуације, али и на основу већ постојећих искустава и сазнања (Индекс сумње на злостављање старијих особа, и други релевантни прикупљени алати), као минималног скупа података, прилагођеног ситуацији у Србији, али и применљиво на друге ситуације; едукација здравственог особља за примену протокола; увођење услуге скрининга у номенклатуру здравствених услуга у примарној здравственој заштити. Кроз пројекат су предложени и индикатори успешности акције.

Унесите појам претраге
Skip to content