Изазови мултиморбидитета у постконфликтној Србији

bridge over river during sunset

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Суочавање са изазовом мултиморбидитета у постконфликтној Србији: мултидисциплинарни приступ идентификацији и управљање узрочним факторима

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Здравље, мултидисциплинарни приступ

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Развијање стратегије за идентификацију и решавање основних фактора ризика морбидитета, а који се могу спречити, циљајуćи области са највеćим теретом мултиморбидитета.

ПРОБЛЕМ

Србија има високе стопе одређених болести и превремених смрти, посебно у регионима који су били посебно погођени оружаним сукобима деведесетих година XX века. Ово ствара велики притисак на здравствени систем. У последњих 20 година порасла је забринутост за јавно здравље у вези са утицајем рата на животну средину, посебно бомбардовањем цивилног становништва и индустријских циљева, што је могло довести до испуштања широког спектра хемијских загађивача у ваздух, воду и земљиште.

Постоје и други могуćи разлози за високе нивое морбидиета и морталитета у регионима изложеним сукобима и каснијим економским тешкоćама: загађење ваздуха и воде, сиромаштво и незапосленост и висок ниво стреса, као и бихејвиорални узроци морталитета и морбидитета.

Основна последица свих ових потенцијалних узрока је да појединци имају више од једног здравственог проблема, што је познато као „мултиморбидитет“.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Истраживање је спроведено кроз партнерство више организација: Универзитет у Шефилду, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Министарство здравља, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Институт друштвених наука, Агенција за заштиту животне средине, Институт за медицинску статистику и информатику.

Спроведено је квалитативно и квантитативно истраживање. Методологија примењена у квалитативном истраживању биле су фокус-групе и интервјуи са узоркованом популацијом. Циљна популација били су здравствени радници и менаџмент локалних самоуправа.

Сврха истраживања је била: 1) увид у главне факторе мултиморбидитета кроз призму доносиоца политика на локалном нивоу; 2) израда препорука о промени регулативе и праксе у јавноздравственим мерама превенције.

Поред квалитативног спроведено је и квантитативно истраживање на основу података Завода за статистику и Института за јавно здравље „Јован Јовановић Батут“.

РЕЗУЛТАТ

Резултати квалитативног истраживања показују да постоји сагласност у перцепцији заинтересованих страна да је мултиморбидитет у Србији повеćан и да превентивне мере треба да се ојачати. Све групе предиктора (еколошки, бихејвиорални и друштвено-економске) се доживљавају као једнаке значајни.

Истраживање је било основа за креирање легислативних и системских препорука.

Пројектом су руководиле Елизабета Гојдер и Александра Младеновић Ђорђевић.

Унесите појам претраге
Skip to content