Грађани о демократском преображају Србије

Руководилац истраживања

Чланови Центра за политиколошка истраживања и јавно мњење ИДН-а

Финансијер истраживања

Институт друштвених наука

person standing near table

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Вредносни ставови грађана и грађанки о демократској трансформацији Србије у протекле три деценије (1990–2022)

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање јавног мњења

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање је посвећено ставовима грађана и грађанки према актуелним друштвеним и политичким питањима, као и њиховој перцепцији политичких процеса, тј. демократске трансформације током претходне три деценије.

ПРОБЛЕМ

Намера је била да се стекне увид у то како грађани Србије опажају друштвену и политичку ситуацију у Србији онакву каква је данас и каква је била од поновног увођења вишепартијског система. Намера није само да се та опажања опишу него и да се анализирају фактори који утичу на индивидуалне и групне разлике у тим перцепцијама.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Анкетно истраживање националног опсега на пригодном узорку испитаника, базираном на самосталном попуњавању упитника било путем интернета (већи део узорка) или попуњавањем штампаног упитника.

Неке од основних тема које је су заступљене у примењеном упитнику су заинтересованост за политику, ставови према процесу демократизације, политичка ефикасност и поверење у институције, ставови према улози жена у политици, евалуација учинка власти, осећање националног и европског идентитета, изборно понашање на садашњим и претходним изборима, партијска идентификација и ставови према политичким партијама, самопозиционирање на димензијама левице идеснице и другим идеолошким димензијама, учешће у грађанским протестима, перцепција различитих политичких догађаја и процеса у протекле три деценије, и слично. Питања у упитнику су груписана у 53 групе, а укупан број питања је око 180.

Упитник су испитанице попуњавале на два начина, у зависности од начина регрутовања испитаница и испитаника. Испитаници и испитанице који су позивани да узму учешћа у анкети путем директне поште имали су прилику да изаберу да ли желе да попуне упитник путем интернета (онлајн), или да им буде достављен штампани упитник.

Попуњавање комплетираног упитника је у просеку трајало око 26 минута (медијан).

РЕЗУЛТАТ

База података JMS 2022/65, са одговорима преко три хиљаде испитаница и испитаника.
Подаци су кориштени у анализама чији су резултати приказивани на научним конференцијама и у публикацијама.

Унесите појам претраге
Skip to content