Демографски феномени и јавне политике

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 2011–2019.

Group 30

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Демографија

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Предмет истраживања пројекта је разматрање демографског стања, тенденција и проблема у Србији у функцији дефинисања јавних политика.

ПРОБЛЕМ

Идентификовати популационе проблеме Србије у суочавању са савременим социоекономским процесима као што су транзиција, европске интеграције и глобализација. Истовремено сагледати демографске, економске, социолошке, културолошке и друге последице ових токова у свим областима у којима је присутан популациони фактор.

Проучавање детерминанти специфичног одвијања демографских феномена у простору Републике Србије ради прецизирања специфичних мера развојних политика на државном и нижим регионалним нивоима. Довођење у везу карактеристика демографског развоја са просторнопланерским активностима.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Проучавање свих појава демографског развитка, њихове досадашње карактеристике, детерминирајући фактори, законитости у кретању и очекиване промене у догледној будућности.

Оценити стање популационе политике у Србији и размотрити могуће нове правце мера у одговору државе на садашње и будуће демографске изазове. У том смислу проучити компоненте раста становништва, демографских, економских и социјалних структура, породице, развитка становништва Србије у будућности и битна питања за популациону политику.

Опсежна анализа просторно-демографске структуре Србије са задатком да се утврде регионалне диференцираности и нивои вишеслојних регионалних и унутаррегионалних поларизација, трансформације насељског система. Јачање основа за демографску регионализацију Србије по појединим питањима и проблемима, као полазишта за све облике регионализације.

РЕЗУЛТАТ

Резултати омогућавају да се размотре могући сценарији демографског развоја Србије у условима савремених социоекономских процеса. Реализација пројекта даје ближе одговоре битне за државну стратегију према демографским проблемима, посебно њених начела, циљева и мера везаних за рехабилитацију рађања, смањење смртности, позитиван миграциони салдо, ублажавање последица популационог старења, бољи положај старијих особа, подстицање интергенерацијског и интрагенерацијског трансфера и побољшање статуса жена. Урађена је и евалуација акција популационог карактера које се спроводе у Србији.

Резултати пројекта могу да се користе при дефинисању и спровођењу различитих јавних политика у Србији као што су социјална, здравствена, образовна, пензиона политика и политика просторног и регионалног развоја. У оквиру потпројекта „Просторна диференцираност демографских феномена у Србији“ утврђена је диспропорционалност, некохерентност и асиметричност националне урбане мреже, наглашена малобројношћу великих градова. Циљ јавних политика мора бити успостављање усклађенијих просторнодемографских односа кроз деметрополизацију и програмску, планску и другу подршку развоју депопулационих подручја у складу са објективним могућностима и потребама.

Адекватан одговор на изазове у предстојећем друштву старих је политика активног старења и социјална кохезија свих старосних категорија становништва. Специфични ефекти старења популације очитавају се у фертилном контингенту, што уз одложено рађање захтева креирање иновативних мера за рехабилитацију рађања. Ефекти темпа фертилитета на квантум рађања у Србији јесу значајни, те се више морају испоштовати препоруке темпо политика. Дефинисан је старосни модел потрошње домаћинстава. Утврђен је утицај образовања на квантум и тајминг рађања у Србији.

Унесите појам претраге
Skip to content