Polja istraživanja

Populizam, evropske integracije, migracije, multikulturalizam, ljudska prava, nacionalne manjine i međunarodni odnosi, nacionalni identiteti, političke stranke, regionalna saradnja

Sadašnja istraživanja

populizam, legitimitet, stabilokratija

Biografija

Godina sticanja najvišeg stepena stručne spreme doktorat 2015.

Rođen je u Beogradu 1964. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U Institutu društvenih nauka zaposlen je od 1992. godine. Od 2008. do 2013. godine bio je ambasador Srbije u Crnoj Gori.

Objavio je monografije Manjine, KEBS i jugoslovenska kriza, Srpski identitet u Crnoj Gori i Populism, Stabilitocracy and Multiculturalism, te više desetina članaka u domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima ili zbornicima iz oblasti međunarodnih odnosa, ljudskih i manjinskih prava i političkih odnosa u Srbiji i regionu. 

Učestvovao je u više desetina empirijskih istraživanja političkog javnog mnjenja u Srbiji i specijalizovanih istraživanja poput etničke distance, međunacionalnih odnosa itd. Organizovao je više desetina okruglih stolova, stručnih rasprava, letnjih škola, javnih debata.

Bavio se različitim aspektima izučavanja međunacionalnih odnosa, međunarodnom zaštitom nacionalnih manjina, saradnjom sa susednim zemljama, unutrašnje-političkim manjinskim problemima, međunacionalnim problemima u Srbiji, kosovskim problemom i političkim angažovanjem kosovskih Albanaca, redefinisanjem odnosa sa Crnom Gorom, ustavno-pravnim problemima, posebno problemima teritorijalne organizacije, autonomije i ljudskih prava, kao i inicijativama za promenu ili donošenje novog Ustava Srbije. Takođe, bavio se položajem Srbije u međunarodnim odnosima i uticajem unutrašnjih reformi i tranzicije na promenu tog položaja. Jedan deo njegovih radova posvećen je stranačkom životu u Srbiji, mestu i ulozi političkih stranaka u društvu, kao i problemima korupcije. teme kojima se sada bavi: populizam, legitimitet i politički procesi u Srbiji.

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Udruženje politikologa Srbije
  • Forum za međunarodne odnose
  • Srpsko udruženje za Ustavno pravo
  • Odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava SANU 

Stipendije, grantovi 

  • Stipendista Univerziteta u Beogradu. 
  • Od 1989. do 1992. godine u Institutu za međunarodnu politiku i privredu stipendista Zajednice za nauku grada Beograda. 
  • Institut za međunarodnu politiku i bezbednost, Ebenhauѕen, Nemačka, 1992.
  • Fridrih Ebert zadužbina, kancelarija u Beogradu (2006-2008)
  • Fond za otvoreno društvo, grant o populizmu u Srbiji (2017-2018).

Najvažnije publikacije 

Unesite pojam pretrage
Skip to content