„Демографске промене, радна права и социјална сигурност: Изазови, избори и могућности”

Циљ тематског броја је да окупи ауторе и ауторке посвећене изучавању различитих грана права (радно право, социјално право, међународно радно право, право људских права, право осигурања), као и ауторе и ауторке из других научних области које се баве радом и заштитом од социјалних ризика (економија, демографија, социјална политика, социологија рада), како би понудили теоријске и практичне увиде у питања везана за утицај демографских промена на савремени свет рада и системе социјалне  сигурности. Радови обухваћени тематом ће настојати да укажу на начине на који се демографске појаве, радна права и заштита од социјалних ризика укрштају у контексту друштвених, политичких, економских и технолошких промена. Такође, биће указано и на правне и друге инструменте који доприносе стварању услова за делотворно уживање радних права, као и осталих повезаних економских и социјалних права. Аутори и ауторке могу послати теоријске радове, као и чланке засноване на емпиријским истраживањима и методама.

Сажеци најкасније до 15. априла 2023.
Радови најкасније до 1. септембра 2023.

Опширније (.pdf)