Ана Вуковић


Научна сарадница


e-mail: 
avukovic@idn.org.rs


Образовање:

Основне, мастер и докторске студије социологије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду.


Интересовања:

  • Општа социологија
  • Социологија политике
  • Социологија и друге научне дисциплине

Биографија:

Научно-истраживачки рад Ане Вуковић обухвата теоријска и емпиријска истраживања различитих појава из социолошког угла. Током досадашњег рада самостално је организовала и реализовала више емпиријских (квалитативних и квантитативних) истраживања. До сада истраживане појаве обухватају: општу социологију, социологију политике, друштвену историју и повезаност социологије са другим научним дисциплинама. Учествовала је на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и на научним скуповима и конференцијама у земљи и иностранству.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Члан је научних и социолошких удружења која негују истраживачки дух и колегијалност.

Изабране публикације:

  • Вуковић, Ана (2009). Потиснуте или самопритајене? Жене у политици према мишљењу политичке елите у Србији. Београд: Службени гласник. Монографија.
  • Вуковић, А. (2020) “Образовање као чинилац друштвеног развоја: реформа образовања у Србији по угледу на ЕУ”, у П. Јовановић, С. Стојковић Златановић (ур.): Изазови одрживог развоја у Србији и Европској унији, Институт друштвених наука, стр. 140-153.
  • Вуковић, А. (2021) “Responsibility in the Protection of Personal Data and Prevention of Abuse and Crime”, у Ј.Костић, А.Стевановић, М.Матић Бошковић (ур.): Institutions and Prevention of Financial Crime, IUP, IKSI, стр. 39-49.
  • Вуковић, А. (2017) “Дијалог као манифестација моћи”, у С.Грк (ур.) Свет и Србија: изазови и искушења, Институт друштвених наука, Београд, стр. 215-228.
  • Вуковић, А. (2019) “Квота као механизам контроле”, у С. Грк и Д. Молнар (ур.): Свет и Србија: економска и друштвена гибања, Центар за издавачку делатност, Економски факултет Београд, стр. 203-218.
  • Вуковић, А. (2014) “Ставови политичарки о женској политичкој партиципацији у Србији – пет година касније”, Социолошки преглед, год. XLVIII, бр. 3, стр. 397-417.

Назад на страну Управа