Centar za pravna istraživanja

Istorija
Centar za pravna istraživanja (CPI), deo je Instituta od njegovog osnivanja, dakle od 1957. godine. Njegovim radom su upravljali: akademik Jovan Đorđević (1958-1962), akademik Ljubomir Tadić (1962-1965), dr Dimitrije Prodanović, (1965-1970 i 1985-1989), dr Slavoljub Popović (1970-1973), dr Svetislav Aranđelović (1974-1980), dr Ljiljana Đurović (1980-1984), dr Mijat Damjanović (1990-1992), dr Ljiljana Krulj (1992-2000), a zatim dr Zorica Mršević (2000-2008).

Delatnost
CPI kontinuirano unapređuje izučavanje pravne nauke i pozitivnog prava kroz proučavanje problema u vezi sa vladavinom prava, ljudskim pravima, savremenim pravnim tendencijama u svetu. Delatnost CPI je od interesa za razvoj pravnog sistema Srbije, jer se u njemu prati i proučava razvoj kako pravnih institucija Republike Srbije, tako i uporednopravnih sistema evropskih i drugih država. Poslednjih godina, CPI je razvio istraživanja medicinskog, zdravstvenog, ekološkog prava, rodnih studija, ravnopravnosti polova i fenomena nasilja. Istraživanje u oblasti medicinskog prava i rodnih studija, čine CPI prepoznatljivim i referentnim u naučnoj i stručnoj javnosti.

Ciljevi
Uporedna istraživanja, praćenje naučnih pravaca, i stalno unapređenje pravne nauke u Srbiji, kako sa stanovišta timskog, projektnog rada, tako i individualnog istraživačkog rada. Centar definiše i obrađuje relevantne naučne oblasti iz domena civilnog, medicinskog, i javnog prava sa posebnim osvrtom na važeće standarde ljudskih prava u tim oblastima. Centar oblikuje naučne kadrove kao deo naučnog i visoko-obrazovnog procesa i publikuje značajan broj naučnih radova.

Organizacija

Upravnica
Dr Hajrija Mujović, naučna savetnica

Saradnici/saradnice
Dr Marko Milenković, viši naučni saradnik
Dr Marta Sjeničić, viša naučna saradnica
Dr Mirjana Dokmanović, naučna saradnica
Dr Ranko Sovilj, naučni saradnik
Dr Sanja Stojković-Zlatanović, naučna saradnica
Sofija Nikolić Popadić, istraživačica saradnica
Jagoda Drljača, istraživačica pripravnica