Održana konferencija na temu: Upotreba ESS podataka u zemljama Zapadnog Balkana

Regionalna mreža Zapadnog Balkana za Evropsko društveno istraživanje (eng. Western Balkans European Social Survey Regional Network (WBESS)) je organizovala konferenciju sa partnerima i prijateljima mreže na temu promocije upotrebe ESS podataka u zemljama Zapadnog Balkana (Data Driven Advocacy in the Western Balkans). Konferencija se održala od 09. do 12. decembra 2021. godine, u Draču (Albanija). Domaćini konferencije su bili partneri iz Albanije, organizacija SciDev, dok su učesnici konferencije bile naučni instituti, think-thank organizacije, predstavnici civilnog društva i donosioci odluka iz regiona.

Učesnici/e konferencije su u izlaganjima ukratko predstavili napredak ESS istraživanja u svojim zemljama. Pored upoznavanja sa trenutnom situacijom, rasprava se vodila oko toga koji je najbolji način da se ESS podaci promovišu među donosiocima odluka, kako bi se unapredilo proces kreiranja javnih politika zasnovanim na podacima. Okupljeni predstavnici ESS timova iz Srbije, Crne Gore, Makedonije su imali priliku da razmene iskustva sa predstavnicama iz Bosne i Hercegovine i Albanije i tako ih detaljno informišu kako o toku istraživanja i izazovima sa kojima su se susretali, tako i o primerima dobre prakse i novim metodama i pristupima koje se uvode u poslednjem talasu.

Nakon održane konferencije napisan je dokument koji sadrži konkretne preporuke o tome kako da se unapredi vidljivost i upotrebljivost ESS podataka. Definisane preporuke su namenjene istraživačima i predstavnicima akademske zajednice, organizacijama civilnog društva, donosiocima odluka i medijima. U dokumentu se iznose sledeći zaključci i zapažanja: potrebno je organizovati obuke namenjene različitim akterima kako bi se upoznali sa značajem ESS podataka, ali i načinima na koji se oni mogu koristiti u kreiranju javnih politika; mora se unaprediti načini i strategije komunikacije među samim istraživačima (na individualnom i institucionalnom nivou); razmena iskustva i znanja između istraživača i relevantnih organizacija civilnog društva, kako bi se ojačali kapaciteti: istraživača u procesu zagovaranja, a predstavnika OCD u metodama i tehnikama analize ESS podataka; upoznavanje sa uspešnim strategijama upotrebe ESS podataka u kreiranju ili evaluaciji javnih politika; uvećanje budžeta koji je namenjen istraživanjima; podržavanje i jačanje regionalnih inicijativa poput Western Balkans European Social Survey Network.

Dokument sa preporukama je dostupan ovde.

Agenda događaja je dostupna ovde.