Конкурси


КОНКУРС ЈЕ ИСТЕКАО

Датум објаве: 24.03.2021.
Датум истека рока за пријављивање: 09.04.2021.

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА на основу Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018) оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I Установа у којој се попуњава раднo местo:

ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, 11000 Београд, Краљице Наталије 45

II Радно место којe се попуњава:
Радно место: финансијски службеник

Број извршилаца: 1