INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA13. jun 2018.

U organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana, dr Zorica Mršević naučna savetnica Instituta društvenih nauka, održala je 12. juna 2018. javno predavanje o femicidu na novosadskom Fakultetu za privredu i pravosuđe. Istakla je da je femicid ubistvo žena i devojaka zbog njihove rodne pripadnosti, zato što su žene što se dešava kao rezultat rodne nejednakosti, diskriminacije i ekonomske nemoći žena u porodici ili zajednici.

NOVO IZDANJE

Social Culture : reevaluating the Paradigm / Ljubomir Hristić. - Belgrade : Institute of social sciences, 2018
ISBN 978-86-7093-206-7

NOVO IZDANJE

Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine / Nada G. Novaković. - Beograd : Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Europe : Institut društvenih nauka, 2017
ISBN 978-86-88745-30-7

8. jun 2018.

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica IDN, učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji "Društvene devijacije – Ne nasilju – jedinstveni društven odgovor" koja je održana u Banjaluci u organizaciji univerzitetskog Centra modernih znanja. Sa koautorkom mr Svetlanom Janković prezentirala je 25. maja zajednički rad na temu "Inkluzivna bezbednost kao način smanjenja rizika od katastrofa i pratećeg nasilja". Autorke su istakle da je inkluzivna bezbednost koncept diversifikovanog uključivanja pre svega žena ali i drugih društvenih grupacija u sektor bezbednosti radi smanjenja ranjivosti i rizika društva od katastrofa, kako bi se izbegli ili organičili nepovoljni uticaji i opasnosti prouzrokovani prirodnim pojavama.

7. jun 2018.

Prof. dr Aleksandar Bošković je učestvovao na 12. međunarodnoj konferenciji IACM (International Association for Comparative Mythology) na Tohoku univerzitetu u Sendaiju (Japan), gde je 2. juna održao predavanje na temu "Mitovi i politika kod Maja klasičnog perioda: stvaranje i uništavanje sveta".

library
Biblioteka
library
Stanovništvo
library
Istraživačke grupe
library
Arhiva

 1. 10. jul 1957.

  Osnovan Institut društvenih nauka.
  - Obrazovana odeljenja za ekonomske nauke, sociologiju, istorijske nauke, i odeljenje za političke i pravne nauke.

 2. 1958. - 1965.

  U Institutu je funkcionisala postdiplomska škola iz društvenih nauka.

 3. 1961.

  Obrazovano odeljenje za filozofiju.

 4. 1962.

  Osnovan Centar za demografska istraživanja.

 5. 1963.

  Pokrenut časopis Stanovništvo.
  - Obrazovan Centar za istraživanje javnog mnjenja.

 6. 1969.

  Odeljenje za istorijske nauke se izdvaja u Institut za savremenu istoriju.

 7. 1977.

  Pravo osnivača IDN preuzima Vlada RS.

 8. 1981.

  Pristupanje Instituta u Univerzitet u Beogradu.
  - Osnovan Centar za filozofiju i društvenu teoriju.

 9. 1992.

  Centar za filozofiju i društvenu teoriju se izdvojio.

 10. 1998.

  Institut društvenih nauka isključen sa Univerziteta.

 11. 2014.

  Pokrenut postupak za povratak u sastav Univerziteta u Beogradu.

 12. 2016.

  Osnovan Resursni centar za podršku istraživanjima;
  - Osnovan Centar za filozofiju;
  - U okviru Centra za sociološka istraživanja, ustanovljena je grupa za antropološka istraživanja.

Monografije

Zbornici