Документи

Статут

Правилник о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова Института друштвених наука

Правилник о управљању документацијом

Правилник о издаваштву – услови и поступак за издавање едиција ИДН са прилозима

Правилник о заштити података о личности

План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД-19

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о интерном пријављивању корупције и заштити лица које пријави корупцију

Правилник о поступку јавних набавки

Пословник о раду Научног већа Института друштвених наука

Решење о акредитацији ИДН

Решење о именовању УО

Решење о разрешењу и именовању члана УО

Акт о уређивању научних часописа

Етички кодекс

Етички одбор

Извештај о раду ИДН у 2016. години

Извештај о раду ИДН у 2017. години

Извештај о раду ИДН у 2018. години

Извештај о раду ИДН у 2019. години

Програм развоја научноистраживачког рада ИДН за период 2019-2024

Програм развоја научноистраживачког подмлатка ИДН за период 2019-2024

Самоевалуација

ПРОПИСИ

Стратегија научног и технолошког развоја РС

Закон о науци и истраживањима

Закон о фонду за науку Републике Србије

Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача