Документи

-Статут

-Правилник о раду

-Правилник о организацији и систематизацији послова Института друштвених наука

-Правилник о управљању документацијом

-Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

-Правилник о интерном пријављивању корупције и заштити лица које пријави корупцију

-Правилник о поступку јавних набавки

-Пословник о раду Научног већа Института друштвених наука

-Решење о акредитацији ИДН

-Решење о именовању УО

-Акт о уређивању научних часописа

-Етички одбор

-Извештај о раду ИДН у 2016. години

-Извештај о раду ИДН у 2017. години

-Извештај о раду ИДН у 2018. години

-Самоевалуација

ПРОПИСИ

-Стратегија научног и технолошког развоја РС

-Закон о науци и истраживањима

-Закон о фонду за науку Републике Србије

-Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача