ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКАДИРЕКТОРИ

Миливоје Тркља

(Корита, БиХ, 1934 – 2003.)

Milivoje Trklja CV

Председник Пословодног одбора Института од 1975. до 1976. године и управник Центра за економска истраживања од 1972. до 1976. године. Дипломирао је и докторирао (1965.) на Правном факултету Универзитета у Београду. Своју академску каријеру започео је 1962. године у Економском одељењу Института друштвених наука у звању асистента. У Институту је биран у звање научног сарадника и вишег научног сарадника. 1976. године прелази на Правни факултет Универзитета у Новом Саду где је биран за ванредног и редовног професора на предмету Финансије и финансијско право. Предавао је и на Факултету политичких наука у Београду и на Правном факултету у Нишу.


Најзначајнији радови:

  • Камата на инвестиционе кредите у условима друштвеног самоуправљања, Институт друштвених наука, Центар за истраживање друштвених односа, 1966
  • Развојни ниво финансирања опште и заједничке потрошње у СР Србији, Институт друштвених наука, Центар за истраживање друштвених односа, 1968
  • Друштвена својина и камата, Институт друштвених наука, 1974
  • Финансирање образовања : теоријски елементи и друштвено-економске претпоставке у самоуправном систему, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, 1974
  • Механизми стицања дохотка у друштвеним делатностима, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, 1974
  • Доходак културе у слободној размени рада, Институт друштвених наука, 1975
  • Слободна размена рада, Економика, 1981
  • Финансије и финансијско право, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, 1990
  • Финансијско право, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, (књ. 1 и 2) 1996 и 1998

Монографије

Зборници