Правни и друштвени одговори на климатске промене – нови стратешки оквир у Србији

Округли сто

Институт друштвених наука организује округли сто Правни и друштвени одговори на климатске промене – нови стратешки оквир у Србији, који ће бити одржан у четвртак 2. децембра 2021. године.

Циљ округлог стола је ex ante процена утицаја закона, стратегија, секторских политика и мера које се предузимају или које се планирају ради прилагођавања на измењене климатске услове из разних аспеката и у разним областима, као што су индустрија, економски развој, пољопривреда, енергетика, демографија, урбани и рурални развој, животна околина, биодиверзитет, шумарство, саобраћај, трговина, запошљавање, здравље, квалитет водних ресурса, квалитет земљишта, управљање отпадом, приступ здравој пијаћој води, приступ адекватним количинама здраве хране и друго. Намера је да се размотри стање у наведеним областима у Републици Србији, као и потребе за имплементацијом нових мера. Поред тога, биће сагледано и стање у другим државама у циљу проналажења примера добре праксе и указивања на искуства и изазове са којима су се друге државе суочавале. Размотриће се и реалне могућности Републике Србије да достигне пожељан ниво усклађивања националних циљева са циљевима ЕУ у овој области. Округли сто ће бити прилика да се анализирају и социјални и економски утицаји наведених политика и мера, укључивши и родни аспект ових утицаја. Поменута питања ће бити размотрена из угла различитих научних дисциплина са циљем да се да допринос како разумевању овог комплексног феномена, тако и јасном одређењу јавних политика приликом креирања, спровођења и оцене предузетих мера. Циљ је да се допринесе мапирању будућих истраживања у друштвеним наукама у Србији у домену прилагођавања на измењене климатске услове и заштите животне средине и здравља људи.

Округли сто ће бити одржан у онлајн формату путем Zoom платформе 2. децембра 2021. године од 10.00 до 17.00 сати.

Програм
Књига сажетака