Центар за економска истраживања

Историја
Центар за економска истраживања (ЦЕИ), основан je 1957. године као одељење за економске науке. ЦЕИ су управљали: др Воја Ракић (1958-1961), др Зоран Пјанић (1962-1964), др Иван Максимовић (1965-1966), др Смиљан Јурин (1966-1968), др Миливоје Тркља (1969-1973), др Мирко Јамник (1974-1982), др Милан Шојић (1982-1990), др Данило Шуковић (1990-2015).

Делатност
Рад ЦЕИ се односи како на теоријска и емпиријска истраживања, тако и на проучавање економске стварности у Србији. Теоријска истраживања се односе на систем отворене слободне тржишне привреде, транзицију, глобализацију, регионални развој, тржиште рада и економске неједнакости, управљање људским ресурсима, међународну економију. Примењена истраживања су усмерена на програме, методе, моделе приватизације, процене вредности капитала, инвестиционе програме, бизнис планове, анализе регионалног развоја, анализе тржишта рада и економских неједнакости, сиромаштво и социјалну политику. 

Циљеви
Циљеви ЦЕИ се односе на спровођење истраживања у различитим областима економских наука: тржиште рада и економске неједнакости, сиромаштво, незапосленост, спољнотрговинска политика, анализа платног биланса, девизни курсеви, управљање људским ресурсима, економска политика и развој, финансијска стабилност. Један од циљева се односи и на перманентно стручно усавршавање истраживача и подстицање креативности и иновативности у свим областима истраживања. Анализе, студије и пројекти се спроводе у циљу свеобухватног разумевања савремених економских проблема и подстицања економског раста.

Организација

Управник
Др Предраг Јовановић, научни саветник

Сарадници
Др Сања Филиповић, научна саветница
Др Предраг Петровић, виши научни сарадник
Др Маријана Максимовић, научна сарадница
Др Јелена Звездановић Лобанова, научна сарадница
Ивана Остојић, стручна саветница